27/10/2020 14:30
Home IŇ TÄZE HABAR Dellekhana we tikinçilik atelýeleriň iş möhleti

Dellekhana we tikinçilik atelýeleriň iş möhleti

Türkmenistanda dellekhana we tikinçilik kärhanalarynyň işiniň ähmiýetini göz öňünde tutup, olaryň işine 1-nji noýabra çenli rugsat bermek göz öňünde tutuldy.

Bu iş ýerleriniň 09:00-dan 20:00-a çenli sanitariýa we arassaçylyk düzgünlerine laýyklykda hereket etmegi zerur bolup durýar. Bu barada “orient.tm” internet sahypasynda bellenilýär.

Şuňa meňzeş talaplar sebitdäki we dünýädäki durnuksyz epidemiologiki ýagdaý sebäpli amala aşyrylýar.

Mälim bolşy ýaly, otly we şäherara awtobus gatnawlary 1-nji noýabra çenli, halkara uçar gatnawlary 31-nji oktýabra çenli, şeýle hem Hazarda dynç almaklyk 1-nji noýabra çenli çäklendirildi.

Saýtymyza bugün ýerleşdiren habarymyzdan mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň  Russiýadaky, Ukrainadaky hem-de Germaniýadaky  raýatlary ýurdumyza gelerler. Şeýle hem saýtymyza  oktýabr aýynyň birinji on günlüginde Azerbaýjandaky türkmen raýatlary parom arkaly we Gazagystan Respublikasynda wagtlaýyn bolýan raýatlarymyzyň 50-si “Garabogaz” gözegçilik-geçiriş nokadyndan öýlerine gaýdyp gelerler diýip habar ýerleşdiripdik.

ABŞ-da talyp hakly bilim: Ylmy işgärler üçin Fulbraýt maksatnamasy

 

Şäherara awtobus gatnawlary haçan başlaýar?

IŇ TÄZE HABARLAR

Hamilton Şumaheriň rekordyny täzeledi

Dünýä belli ussat “Formula 1” ýaryşynyň sürüjisi Lewis Hamilton “Algarve” halkara aýlawynda Portugaliýa “Gran Prisinde” 92-nji ýeňşini gazanyp, rekord täzelemegi başardy. Hamiltondan öň Maýkl...

Söýgüniň gadryny biliň!

(bolan waka) Söýülýärkäň gadryny bil gujakla, Ölesiň geler görseň özge gujakda... Bu waka iki ýyl mundan ozal bolupdy. Şol gün Ýunusyň durmuşynda düýbinden başgaça bir günleriň biri...

Hakyky söýgi

Döwlet agasy Şatlyk bilen tokaýa aýlanmana gidipdiler. Döwlet tebigaty synlamak üçin uzaklara seredýärdi. Döwlet (D): “Içimde alada bar emma nämedigine düşünemok.” Şatlyk (Ş): “Näme hakda pikir...

Atyzda aýdylan söz

(hekaýa) Ýüzüňi sypap geçýän salkyn şemal, baglaryň şahalaryndan pessaýlyk bilen gaýyp gaçýan ýapraklar tebigatda güýz paslynyň dowam edýändigini alamatlandyrýardy. Güýzüň sergin säherinde pagtaçylyk toparynyň ýygymçy...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Enäniň söýgüsi—sönmez ýyldyzdyr

Bilýärsiňmi, bir gün ýeterlik däl ... Bu duýgulary açmak we ähli sözleri aýtmak üçin çäksiz az. Bir zady ýatdan çykarmak, bir sözi sypdyrmak wagtynda aýtmazlyk,...

Söýgi dünýäniň sallançagydyr

“O näme üçin sallançak, näme, dünýä yranyp durmy?” diýäýmäň!  Dünýe yrananok, dünýe  söýgi mukamy bilen üwrelýär. Söýgi bilen üwrelmegiň manysyny hemem nämedigini bolsa bagtyň...

Goşa çynar

Bir gün daýzamlara gezmäne barypdym. Obaň ýokary çetinde mekdep bardy. Meň daýzam şol mekdepde  mugallymydy. Mekdebiň ýanyndaky duralgada awtobusy sakladym. Men düşjek bolamda, awtobusyň...

Türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlardan getirilmegi dowam edýär

Türkmenistanyň Hökümeti ýiti öýken sowuklama keseli bilen baglanyşykly emele gelen çäklendirmeler sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlarymyz yzygiderli ýurdumyza getirilýär. Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkiýeden,...