Smartfon arkaly infeksiýa geçip biler

Britaniýadaky Surreýa uniwersitetiniň alymlary tarapyndan geçirilen gözlegleriň netijesinde yglan edilen hasabatda smartfonyň ýüzünde juda köp howply mikroblaryň bolmagynyň mümkindigi aýdylýar. Alymlar synag wagtynda ýönekeý adamlar tutýan enjamlaryň ýüzüni süpürip barlanlarynda, smartfonlaryň howply bakteriýalaryň mekanydygyna göz ýetirdiler.

Gözlegleriň çäginde ýönekeý adamlar tarapyndan ulanylýan 30 telefon barlandy. Mälim bolşy ýaly, käbir smartfonlaryň ýüzünde hajathananyň töwereginden 18 esse köp bakteriýanyň bolmagy mümkin eken.

Alymlaryň anyklamagyna görä, bakteriýalar hatar agyr keselleriň döremegine sebäpkär bolýarlar. Mysal üçin, deri we içege ýokançlyklary, pnewmoniýa we meningit ýaly keseller. Şonuň üçin ýokanç kesel hünärmenleri smartfonyňyzyň ýokarky bölegini günde bir gezek arassalamagy maslahat berýärler. Alymlaryň aýtmagyna görä, munuň üçin antibakterial süpürgiçleri, el üçin ulanylýan mikroblara garşy zatlary, spirt ýa-da enjamlary dezinfeksiýa etmäge niýetlenen ýörite gurallary ulanmalydyr.

Smartfony süpürmezden ozal ony ulgamdan öçürmek maslahat berilýär. Arassalaýjy serişdeleriň telefon böleginiň içine düşmezligi möhümdir.

“Google”-dan täze smartfon: “JioPhone Next”

 

ÝENE-DE OKAŇ

21-22-nji sentýabrda Türkmenistanyň söwda we senagat edarasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli köpugurly sergi guraldy. Oňa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwlet böleginiň düzümleri, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Dokma senagaty ministrliginiň, Bilim ministrliginiň,  “Türkmengaz”, “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleriniň,  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň we beýleki ulgamlarynyň, hususy pudagynyň wekilleri, şeýle-de,  Türkmenistanyň hökümetiniň agzalary we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ýokary derejede...
Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar