TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Se­ýit­na­zar Seý­di adyn­da­ky Türk­men döw­let mu­gal­lym­çy­lyk ins­ti­tu­ty: “Açyk Gapylar 2023”

Se­ýit­na­zar Seý­di adyn­da­ky Türk­men döw­let mu­gal­lym­çy­lyk ins­ti­tu­ty“Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Türkmenistan  gazetinde” çap edilen bildirişe görä, Se­ýit­na­zar   Seý­di   adyn­da­ky   Türk­men   döw­let              mu­gal­lym­çy­lyk ins­ti­tu­ty 2023-2024-nji okuw ýy­lyn­da oku­wa gir­mek is­le­ýän ýaş­la­ry şu ýy­lyň 29-njy ap­re­lin­de we 13-nji ma­ýyn­da sa­gat 15:00-da  «AÇYK GA­PY­LAR»  gü­nü­ne ça­gyr­ýar.

Şol günler ýaşlara hormatly Prezidentimiziň milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek babatda durmuşa ornaşdyrýan  döwrebap  özgertmeleri, Türkmenistanda  sanly  bilim ulgamyny  ösdürmegiň    Konsepsiýasyna laýyklykda institutda alnyp barylýan işler, şeýle hem taýýarlyk ugurlary, olara degişli hünärler, okuw-usuly, ylmy-barlag, terbiýeçilik, medeni-köpçülik işleri hem-de okamak, ýaşamak, medeniýetli dynç almak, sport bilen meşgullanmak üçin döredilen şertler barada gi­ňişleýin maglumat berler.

Sal­gy­sy: Türk­me­na­bat şä­he­ri­niň Şa­ben­de kö­çe­si­niň 7-nji ja­ýy.
Te­le­fon bel­gi­le­ri: 3-04-21; 3-67-02; 3-25-44.
Institut baradaky maglumatlar bilen www.tdmugi.edu.tm web saýtynda tanşyp bilersi­ňiz.

Halkara okuw resminamalaryň terjime hyzmaty : Makul Terjime

Daşary ýurtda  bilim almak isleýän talyplaryň resminamalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talyplar halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamynda ýöriteleşen “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler.

“Makul Hyzmat”  Terjime Merkezi

Aşgabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. gat, 401

Tel: +993 63 78 96 73 / + 993 12 96 48 55

Elektron poçta salgysy: makulhyzmat@gmail.com

Energetika instituty: “Açyk Gapylar 2023”

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda çagalaryň dynç alyş möwsüminiň birinji tapgyryna badalga berildi

Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan dabaralar

«Ýylyň talyby-2023» bäsleşiginiň ýeňijisi belli boldy

Teswirle