TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Energetika instituty: “Açyk Gapylar 2023”

Türk­me­n Döw­let Ener­ge­ti­ka ins­ti­tu­ty “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Türkmenistan  gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let ener­ge­ti­ka ins­ti­tu­ty   2023-2024-nji   okuw   ýy­lyn­da   ýoka­ry okuw mek­de­bine oku­wa gir­mä­ge is­leg bil­dir­ýän gu­tar­dyş synp okuwçy­la­ry­ny, şeý­le hem es­ger­le­ri, önüm­çi­lik­de zäh­met çekýän ýaş­la­ry şu ýy­lyň 8-nji, 29-njy ap­re­lin­de we 13-nji ma­ýyn­da sa­gat 15:00-da  «AÇYK GA­PY­LAR»  gü­nü­ne ça­gyr­ýar.

Bu günler ýaşlar ýokary okuw mekdebinde alnyp barylýan okuw-usulyýet, ylmy-barlag, terbiýeçilik, dynç almak, sport bilen meşgullanmak üçin döredilen şertler, şeýle hem institutda taýýarlanýan hünärler we taýýarlyk ugurlary bilen giňişleýin tanyşdyrylar. Olar institut baradaky maglumatlar bilen www.tdei.edu.tm web saýty arkaly-da tanşyp bilerler.

Ins­ti­tu­tyň sal­gy­sy: Ma­ry şä­he­ri­niň Baý­ram han kö­çe­si­niň 62-nji ja­ýy.
Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri: 800522-5-75-10, 5-75-02.

Halkara okuw resminamalaryň terjime hyzmaty : Makul Terjime

Daşary ýurtda  bilim almak isleýän talyplaryň resminamalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talyplar halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamynda ýöriteleşen “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler.

“Makul Hyzmat”  Terjime Merkezi

Aşgabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. gat, 401

Tel: +993 63 78 96 73 / + 993 12 96 48 55

Elektron poçta salgysy: makulhyzmat@gmail.com

Bedenterbiýe we Sport Instituty: “Açyk Gapylar 2023”

 

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda çagalaryň dynç alyş möwsüminiň birinji tapgyryna badalga berildi

Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan dabaralar

«Ýylyň talyby-2023» bäsleşiginiň ýeňijisi belli boldy

Teswirle