TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Bedenterbiýe we Sport Instituty: “Açyk Gapylar 2023”

Türkmen Döwlet Bedenterbiýe we Sport  Instituty “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Türkmenistan gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Türkmen Döwlet Bedenterbiýe we Sport Instituty 2023 — 2024-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary institut bilen tanyşdyrmak üçin «açyk gapylar» gününe çagyrýar.

«Açyk gapylar» günlerinde bilime-ylma höwesli zehinliýaşlara hormatly Prezidentimiziň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe il-ýurt bähbitli parasatly ýörelgeleriniň durmuşa geçirilişi, ýokary bilim hem-de bedenterbiýe we sport ulgamynda gazanylýan üstünlikler, ýetilýän sepgitler, institutymyzda taýýarlanylýan hünärler, sport we bedenterbiýe boýunça alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik, ylmy, usulyýet, medeni-köpçülik işleri, talyplaryň ýaşaýyş we durmuş şertleri barada giňişleýin gürrüň berler.
«Açyk gapylar» günleri institutda şu ýylyň 3 — 8-nji apreli aralygynda her gün sagat 15:00-da başlanýar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň 40-njy jaýy.
Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 22-64-02, 22-65-47.
Elektron salgysy: tdbsi@sanly.tm Web-saýt: http://www.tdbsi.edu.tm

Halkara okuw resminamalaryň terjime hyzmaty : Makul Terjime

Daşary ýurtda  bilim almak isleýän talyplaryň resminamalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talyplar halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamynda ýöriteleşen “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler.

“Makul Hyzmat”  Terjime Merkezi

Aşgabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. gat, 401

Tel: +993 63 78 96 73 / + 993 12 96 48 55

Elektron poçta salgysy: makulhyzmat@gmail.com

Halkara Gatnaşyklary Instituty : “Açyk Gapylar 2023”

 

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda çagalaryň dynç alyş möwsüminiň birinji tapgyryna badalga berildi

Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan dabaralar

«Ýylyň talyby-2023» bäsleşiginiň ýeňijisi belli boldy

Teswirle