TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Seulda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna bagyşlanan Brifing

Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasynyň binasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna bagyşlanan brifing geçirildi.

2022-nji ýylyň 6-njy martynda geçirilen çärä Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasynyň diplomatlary, şeýle hem bu ýurtda okaýan türkmen talyplary we türkmenistanly raýatlar gatnaşdylar.

Brifingiň dowamynda diplomatlar öz çykyşlarynda möhüm syýasy waka – Türkmenistanyň ählihalk Prezident saýlawlarynyň açyk we demokratik ýagdaýda, halkara-hukuk we milli kanunçylygyň talaplaryna doly laýyklykda 12-nji martda geçiriljek saýlawlar barada giňişleýin gürrüň berdiler.

Türkmenistanyň iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärleriň dokuzy hasaba alyndy. Saýlaw kodeksine laýyklykda, dalaşgärler wagyz işlerini geçirmek üçin özlerine berlen deň mümkinçiliklerden we hukuklardan peýdalanarlar.

Mälim bolşy ýaly, ýurduň çäginde we daşary ýurtlarda ýerleşýän diplomatik wekilhanalarynda bu iri çärelere düýpli taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Bu bolsa, halkyň öz saýlan wekillerine ses bermegi üçin ähli mümkinçilikler döreder.

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynda ses bermegi geçirmek üçin saýlaw uçastoklarynyň jemi sany 2618-e deň bolup, olaryň 41-si daşary ýurtlarda ýerleşýändir.

 

Saýlaw-2022: Türkiýede ses bermek mümkinçiligi

Ýene-de okaň

Gruziýa Türkmenistana täze ilçi belledi

“Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi” Bilelikdäki komitetiniň mejlisi geçiriler

Helga Mariýa Şmid: Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşmak meniň üçin hormat

Teswirle