TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Serdar Berdimuhamedow Wladimir Putin bilen duşuşýar

Russiýanyň paýtagty Moskwa şäherindäki Kreml köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen gepleşikleri geçirilýär.

Russiýanyň Prezidentiniň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, iki ýurduň arasynda syýasy, söwda, ykdysady we ynsanperwer ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegi, şeýle hem sebitleýin we halkara möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşylýar.

Wladimir Putin ikiçäk duşuşykda eden çykyşynda şeýle diýdi:

– Siziň özüňiziň ilkinji döwlet saparyny biziň ýurdumyza amala aşyrýandygyňyza begenýäris. Bu gatnaşyklarymyzyň aýratyn häsiýetini ýene bir gezek nygtaýar.

Pandemiýa ýylynda, gynansak-da, söwda dolanyşygymyz birneme azaldy, on göterimden gowrak azaldy. Ýöne häzirki wagtda, daşarky kynçylyklara garamazdan, birinji çärýekde [2022] ösüş 40 göterimden gowrak we bu öňe gitmek üçin çynlakaý hereket.

Ýakynda diplomatik gatnaşyklarymyzyň 30 ýyllygynyň ýubileý dabaralaryny belledik. Biz ähli ugurlarda gatnaşyklary ösdürýäris we olaryň hakykatdanam resmi däl-de, aslynda strategikdigini belläp, diýseň begenýärin.

Saparyňyzyň dowamynda köp işler edilýär. Düýn, ministrler we wise-premýerler duşuşandygyny bilýärin, şonuň üçin ýokary derejedäki, iň ýokary derejeli sapar bolanda bolşy ýaly, ähli kärdeşler ýygnanýarlar, işjeň işleýärler. Şu gün gol çekilýän Jarnamamyz, bilelikdäki işleriň bu toplumy, elbetde, gatnaşyklarymyzyň ösmegine peýdaly bolar.

 

Russiýa Türkmenistana maýmyn mama keseli üçin test serişdelerini berer

Ýene-de okaň

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Teswirle