TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Saud Arabystanyndan haj zyýaratynyň beýany

Saud Arabystany şu ýyl haj zyýaratynyň koronawirusynyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen aýratyn saglyk we howpsuzlyk şertleriniň astynda geçiriljekdigini habar berdi.

Saud Arabystanynyň Haj we umra ministrligi tarapyndan taýýarlanan beýanata laýyklykda, şu ýyl zyýaratçylaryň saglygyny goramak we olaryň ybadatlaryny arkaýyn ýerine ýetirmegini üpjün etmek üçin haj zyýaratynyň ýörite saglyk we howpsuzlyk şertlerine laýyklykda amala aşyryljakdygy aýdyldy. Zyýarat şertleri we ätiýaçlyk çäreleri barada jikme-jik maglumat entek doly beýan edilmeýär.

Saud Arabystany geçen ýyl hem COVID-19 sebäpli diňe ýurduň içinden çäkli zyýaratçylary kabul edipdi.

 

Şäheriçi awtobus ugurlary: Haýsy ugurlar hereket edýär?

 

 

 

Ýene-de okaň

Saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamyna bagyşlanan halkara forum

“Türkmenistan” awiakompaniýasy: Belarus ugry boýunça gatnawlar

“Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi

Baş Redaktor

Teswirle