SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Saud Arabystanyndan haj zyýaratynyň beýany

Saud Arabystany şu ýyl haj zyýaratynyň koronawirusynyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen aýratyn saglyk we howpsuzlyk şertleriniň astynda geçiriljekdigini habar berdi.

Saud Arabystanynyň Haj we umra ministrligi tarapyndan taýýarlanan beýanata laýyklykda, şu ýyl zyýaratçylaryň saglygyny goramak we olaryň ybadatlaryny arkaýyn ýerine ýetirmegini üpjün etmek üçin haj zyýaratynyň ýörite saglyk we howpsuzlyk şertlerine laýyklykda amala aşyryljakdygy aýdyldy. Zyýarat şertleri we ätiýaçlyk çäreleri barada jikme-jik maglumat entek doly beýan edilmeýär.

Saud Arabystany geçen ýyl hem COVID-19 sebäpli diňe ýurduň içinden çäkli zyýaratçylary kabul edipdi.

 

Şäheriçi awtobus ugurlary: Haýsy ugurlar hereket edýär?

 

 

 

Ýene-de okaň

“Türkmenistan” awiakompaniýasy Bangkoga uçar

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly Roždestwo arçasynyň çyralary ýakyldy

Goşulyşmazlyk Hereketiniň lukmançylyk forumy Aşgabatda geçiriler

Türkmenistan bilen Ýaponiýa syýahatçylyk ulgamynda hyzmatdaşlyk eder

Türkmenistan bilen Germaniýa saglyk ulgamyndaky hyzmatdaşlygyny berkider

Plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklandy

Baş Redaktor