Sanjymlar “Covid-19”-a garşy 90 göterim täsirli

Fransiýada geçirilen giň gerimli ylmy-barlag işleriniň netijesine görä, koronawirus ýokanjyna garşy sanjymlaryň, hatda “Delta” wariantyna garamazdan, bu howply wirusyň öňüni almakda ýokary täsir edýändigi mälim edildi.

Fransuz metbugatynyň habaryna görä, 22 million adamyň gatnaşmagynda geçirilen nobatdaky ylmy-barlag işinde sanjymlaryň bütin dünýäde 4 million 800 müňden gowrak adamyň aradan çykmagyna sebäp bolan koronawirus pandemiýasynyň öňüni almagyň iň täsirli usulydygy subut edildi.

“Pfizer/BionTech”, “Moderna” we “AstraZeneca” ýaly dürli sanjymlary gözden geçiren alymlar, 50 ýaşdan uly sanjym edilen adamlaryň hassahana ýa-da aradan çykmak ähtimallygynyň 90 göterim azdygyny anykladylar. Netijeler sanjymlaryň bu howply wirusyň “Delta” görnüşine garşy hem gaty güýçli gorag üpjün edýändigi mälim edildi.

Ylmy-barlagyň çäklerinde alymlar 2020-nji ýylyň dekabryndan başlap, Fransiýada köpçülikleýin sanjym kampaniýasyny başlan wagtyndan 2021-nji ýylyň iýulyna çenli 22 million adamyň maglumatlaryny ýygnady. Sanjym edilen 11 million adam bilen sanjym edilmedik 11 million adamyň saglyk görkezijileri deňeşdirildi.

Saglyk bilermenleri sanjym edilmedik adam bilen şol sebitdäki deň ýaşdaky we jynsdaky sanjym edilen adamyň maglumatlaryny deňeşdirdiler.

Fransuz hökümeti bilen ýakyndan işleýän garaşsyz barlag topary “Epi-Phare” guramasynyň ýolbaşçylygyndaky ylmy-barlaglara görä, ikinji dozadan 14 gün soň sanjym edilen adamlarda “Covid-19” bilen kesellemek howpunyň 90 göterim azalandygy mälim edildi.

Beýleki tarapdan, barlagyň netijesine laýyklykda, 5 aýa çenli “Covid-19”-a garşy edilen sanjymynyň goragynyň azalmaýandygy bellenilip geçildi.

Ilon Mask Ýewropada zawodyny açmakçy

 

ÝENE-DE OKAŇ

Adamlar üzümi iň datly miweleriň biri diýip hasaplaýar. Üzüm süýji we kuwwatlylygy ýokary bolan önümdir. Şonuň üçin adam bedenine oňyn täsirini ýetirýän miweleriň biri-de üzümdir. Üzüm dänesiniň adam bedenindäki dürli zyýanly maddalara garşylyk berijiligine örän baýdygy anyklanyldy. Onuň düzüminde fenol kislotasy, flawonoid ýaly köp sanly birleşmeler bardyr. Şu birleşmeleriň esasynda üzüm däneleri dürli çişmeleriň, okislenmäniň we dokumalaryň bozulmalarynyň öňüni almaga...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Doglan senäňize...
Şu gün, ýagny 24-nji oktýabrda Özbegistan Respublikasynda iri syýasy-jemgyýetçilik çäre - prezident saýlawlary geçiriler. Özbegistan prezident saýlawlaryny ýokary guramaçylyk ýagdaýynda geçirmek üçin taýýar - diýip, ýurduň Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Zaýniddin Nizamhojaýew habar berdi. Soňky maglumatlara görä, saýlawçylaryň ýeke-täk elektron sanawyna 19 million 859 müň 127 adam goşuldy. Saýlaw uçastoklaryň saýlawçylaryň ses bermegini guramaçylykly geçirmek üçin zerur bolan sanitar-epidemiologik we jemgyýetçilik howpsuzlyk...
Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermeginde ýurdumyzda ýene-de bir iri energetika taslamasy ulanmaga berildi. Milli Liderimiziň gatnaşmagynda halkalaýyn energoulgamy döretmek boýunça taslamanyň birinji tapgyry bolan Ahal — Balkan ýokary woltly täze asma elektrik geçirijisi ulanylmaga tabşyryldy. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz dabarada eden çykyşynda ýurdumyzda halkalaýyn energoulgamyny döretmegiň birinji tapgyry bolan Ahal-Balkan taze elektrik geçiriji ulgamyny dabaraly ýagdaýda...
Şu günlerdäki ýaly, howanyň üýtgeýän sepgit döwründe käbir adamlarda allergiýa ýagdaýlary ýüze çykýar. Bu ýagdaý iýmit önümleri, derman we himiki serişdeler, mör-möjekler, tozan hem-de gülleriň tozanjyklary sebäpli döreýär. Bu barada "Türkmenistan" gazetinde makala çap edilipdir. Allergiýanyň dowamlylygy birnäçe minutdan birnäçe güne çenli dowam edýär. Esasy alamatlary gözüň ýaşarmagy, bedene örgüniň örmegi, asgyrma, burundan suw akmagy ýaly ýagdaýlardyr. Bedende allergiýa döränden...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
889FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar