PEÝDALY MASLAHAT

Saçyň dökülmeginiň öňüni almagyň  aňsat usullary

Durmuşyň çalt depgini, howa şertleri, sagdyn iýmitlenmezlik we stres … Bular saçyňyzyň ýaşaýyş güýjüni ýitirmegine we gaçmagyna sebäp bolup biljek birnäçe sebäplerdir. Saçyň dökülmegi tebigy bir proses bolsa-da, käbir döwürlerde ýokarda sanalan sebäplere görä saç dökülmeleriniň sany köpelip biler. Ýöne alada etmegiň zerurlygy ýok! Dökülmeginiň sebäbini kesgitläniňizden soň, saç dökülmeginiň öňüni almak we azaltmak üçin birnäçe ýönekeý çäreler bar. Geliň bilelikde öwreneliň.

Sagdyn iýmitlenmek bilen sagdyn saç mümkin

Sagdyn saçlara ýetmegiň iň täsirli we ýönekeý usullaryndan biri sagdyn we yzygiderli iýmitlenmekdir. Diňe dökülmegiň öňüni almak bilen çäklenmän, saçyňyzy sagdyn görkezmek üçin iýmitlenişiňizde ownuk üýtgeşmeler girizip bilersiňiz. Bu üýtgeşmeleriň biri süýt önümleri, balyk we towuk ýaly beloklara baý iýmitleri iýmek bolup biler. Gündelik iýmitleniş programmaňyza saçyňyzyň tebigy zerur bolan “A, C” we “D” witaminleri ýaly iýmitleri goşup, saçyňyzy güýçlendirip bilersiňiz.

Ýoga we meditasiýa ediň

Indi “Saçyň dökülmeginiň öňüni nädip almaly?” Soraga adaty jogaplardan azajyk geçeliň. Aýallarda saç dökülmeginiň sebäpleriniň arasynda üns berilmeýän sebäpleriň biri bolsa-da, stres saçyň saglygyna ýaramaz täsir edýär. Munuň öňüni almak üçin, stres bilen göreşmegiň iň üstünlikli usullaryndan biri bolan ýoga synap bilersiňiz. Ýoga we meditasiýa bilen meşgullansaňyz stresiňizi azaldyp, sagdyn saçly bolup bilersiňiz.

Saçyňyzy ýyly suw bilen ýuwuň

Saçyň dökülmeginiň sebäpleri barada aýdylanda, kellä gelýän zatlaryň biri sagdyn saçyň bolmagydyr. Şonuň üçin saçyňyzyň gaçmagynyň öňüni alýan iň möhüm faktorlaryň biri, kelläňiziň we saç follikulalaryňyzyň sagdyn bolmagydyr. Kelläňizdäki tebigy ýaglara zeper ýetirýän gyzgyn suwdan gaça durup, saçyňyzy ýyly ýa-da sowuk suw bilen ýuwup görüň. Şeýlelik bilen, esasanam gyş aýlarynda kyn görünse-de, janlylygyny gaýtadan dikelden güýçli saçlardan lezzet alyp bilersiňiz.

Saçyňyzy ýylylykdan we zyýanly himiki maddalardan goraň

Köpümiz saçymyzy ýylylyk bilen bezemegi gowy görsek-de, wagtyň geçmegi bilen saçymyzyň gowşamagyna we döwülmegine sebäp bolýar. Ýylylygy düzmezden ozal ulanýan gorag serumu ýa-da spreý, saçyňyzy ýylylykdan goramaga kömek edip biler. Himiki maddalar we boýag bilen amallar saçyňyzy gowşadyp biler. Saç kesijiňizden organiki boýag ulanmagyny haýyş edip bilersiňiz, ýa-da bu amallardan biraz dynç alyp, saçyňyza güýç-kuwwat bermäge mümkinçilik berip bilersiňiz.

Kelläňize massaž etmeli

Kelläňize massaž etmek gan aýlanyşyny çaltlaşdyrýar we kellä gidýän kislorodyň mukdaryny köpeldýär. Kökden ujuna has güýçli saçdan başga-da, kelläňizi massaž etmek hem stres bilen göreşmäge kömek edip biler. Kelläňizi massaž etmek gaty ýönekeý. Tegelek hereketlerde kelläňize ýeňil basyş etmek ýeterlikdir. Şol bir wagtyň özünde, kelläňize ulanyp boljak serumlardan hem peýdalanyp bilersiňiz.

 

«Türkmen tebigaty — ylham çeşmesi » atly bäsleşik yglan edildi

 

 

 

 

Ýene-de okaň

Aşgabatdaky «Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumyna haýsy awtobuslarda baryp bolýar?

Döwlet mekdebe çenli çagalar edaralaryna çagalary kabul etmek

“Petronas” işe çagyrýar

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda taksi awtoulaglaryna sürüjiler kabul edilýär

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynda biometrik pasport nokady açyldy

Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabynda biometrik pasport nokady açyldy