TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Saç kepeginden mümkin boldugyça nähili çalt dynmaly?

Kepek fiziki kesel bolmasa-da, adama ondan has oňaýsyzlyk döredip biler. Egin-eşigiňizdäki we ýassygyňyzdaky galyndylar sebäpli kepegiň bardygyny hökman aýdyp bilersiňiz. Munuň näme üçin ýüze çykýandygyny anyk bilmesek-de, köp adamda genetika, allergiýa, duýgurlyklar we deridäki bakteriýalaryň deňagramsyzlygy sebäpli ýüze çykýar öýdülýär. Hünärmenler, bu umumy ýagdaýyň, kelläniň üstünde ýaşaýan bakteriýalar, hamyrmaýalar we kömelekler ýaly mikroorganizmleriň köpelmeginden döreýär diýip hasaplaýarlar. Kepegiň diňe gury kelle bilen ýüze çykýandygy ýalňyş düşünje. Kepek meselesi ýagly kellede-de köp duş gelýär. Köplenç kelläniň üstünde görünse-de, gaşlarda ýa-da sakgallarda seýrek ýüze çykýar. Näme bolsa-da, kepekli adamlaryň köpüsi tejribeden çalt we hemişelik dynmak isleýärler. Gynansagam, beýle hyjuwly resept ýok. Şeýle-de bolsa, kepege garşy iň täsirli çözgüt, saçyň yzygiderli we dogry düzgünini kabul etmekdir.

Meseläniň hakykatdanam kepekdigine göz ýetiriň

Kepek meselesini düzetmek üçin çäre görmezden ozal, beýleki iki mümkinçiligiň biri däldigine göz ýetiriň.

  1. Ýumşak guraklyk we ýalpaklyk ýaly alamatlar bilen gury kelläni kepek bilen garyşdyrmaly däldir. Mesele şeýle kellä gelse, wagtyň geçmegi bilen ýagdaý üýtgär we kadaly ýagdaýa geler. Kepek has güýçli täsir edýär.
  2. Beýleki ssenariýa, seboreiki dermatit diýlip atlandyrylýan deriniň çişme ýagdaýyny görkezýän alamatlardyr. Bu mesele ulalmak, gyjyndyrma, gyzarmak we kelläniň käwagt agyryly ýaralary bilen häsiýetlendirilýär. Kepek adatça agyrysyz meseledir. Bu alamatlary kelläňizde başdan geçirýän bolsaňyz, hökman dermatolog lukmanyna ýüz tutuň. Seboreiki dermatiti kepek erginleriniň köpüsinden tapawutlylykda maslahatsyz dermanlar bilen bejermek mümkin däl.

Saçyňyzy ýygy-ýygydan ýuwuň

Arassaçylyk endikleriňiziň kepek meselesiniň ösmegine ýa-da ýoklugyna hiç hili täsiri ýok bolsa-da, saçyňyzy ýuwmak üçin çekinmäň. Adamlar köplenç saçlary aşa ýuwmak ýa-da guratmak we ýylylyga sezewar etmek kepek döredýär diýip pikir edýärler. Emma bu dogry däl. Önümiň gurulmagy kepege sebäp bolup biler, şonuň üçin saçyňyzy yzygiderli ýuwmak gaty möhümdir, esasanam saç bezeg önümlerini ulanýan bolsaňyz. Onda, saç ýuwmagyň dogry tertibi nähili bolmaly? Bu düýbünden saçyňyza we kelläňize bagly. Ýumşak kepek bar bolsa, bu mesele gözegçilik astyna alynýança her gün ýuwup bilersiňiz. Bezeg önümlerini köp ulanmasaňyz, olary ýygy-ýygydan ýuwup bilersiňiz. Iki ýagdaýda-da ýörite düzülen kepek şampunyny ulanmagy maslahat berýäris. Kepegiň umumy sebäplerinden biriniň bakteriýadygyny bilýäris. Bu pursatda aloe wera we sirke ýaly tebigy maddalary öz içine alýan saç ideg önümlerini ulanyp bilersiňiz. Alma sirkesi belli antibakterial we çişmä garşydyr. Beýleki tarapdan, aloe wera, çişmä garşy häsiýetleri bilen seboreiki dermatit diýlip atlandyrylýan kepegiň (kelläniň gyjyndyrylmagy we deriniň döremegi) ýok edilmegine goşant goşýar.

Ýygy-ýygydan daramaly

Kepege garşy göreşmekde saçyňyzy daramak üçin hem wagt sarp ediň. Köne usul ýaly görünse-de, kepekden dynmak üçin täsir edip biler. Saçyň daralmagy deriniň gyjyndyrylmagyna kömek edýär we ölen deriniň ýuwaş-ýuwaşdan aýrylmagy bilen şol ýere has köp gan aýlanyşyny üpjün edýär.

Aýyň täleýnamasy: Mart

Ýene-de okaň

“Petronas” täze iş orunlary hödürleýär

“Petronas” işe çagyrýar

Täze ýyl gijesi: awtobuslar 02:00, taksiler gije-gündiz hereket eder

Teswirle