SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Saç düşmeginiň öňüni almak

Saçymyzy ýuwýarkak, daranymyzda günüň dowamynda 50-100 saç bölejikleriň düşmegi adaty kabul edilýär. Eger şondan artykmaç bolsa, saçyňyzyň inçelýändigini duýýan bolsaňyz lukmanlara ýüz tutmaly. Saç  düşmeginiň öňüni almak üçin şulara üns bermeli:

  1. Her gün däl-de, arasyna gün salyp saçlarymyzy ýuwmaly. Şeýle-de gyzgyn suwa saçymyzy ýuwmak hem zyýanlydyr.
  2. Saçymyza gyzdyryjy enjamlary(saç guradyjy, saç ütügi…) ulanmakdan gaça durmaly.Saçy köp boýamak hem saç düşmeginiň esasy sebäpleriniň biridir, şol sebäpden ýygy-ýygydan saçymyzy boýamakdan gaça durmaly.
  3. Seýrek dişli daraklardan peýdalanyň.
  4. Saçlarymyza peýdaly bolan iýmitleri iýmeli (ýumurtga, balyk, merjimek, gatyk, peýnir….)

Ýewropada tebigy gazyň bahasy gymmatlady

 

Ýene-de okaň

Ady rowaýata öwrülen taryhy Grand bazar – ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi