MEDENIÝET

Şa aýalyň lybaslary hem satylar

Beýik Britaniýadaky taryhy muzeý koronawirus pandimiýasy zerarly gelip çykan maliýe meselelerini aradan aýyrmak üçin özüne mahsus hereket etdi. Şol sebäpli, bu ýerde 422 sany esbap we şa aýaly Wiktoriýanyň şahsy zatlary bäsleşikli söwdada satlyga goýuldy.

 Muzeýiň esaslandyryjysy we kolleksioneri Wiktor Wind şa aýalynyň geýimleriniň medeni ýerdäki gymmat bahaly geýimlerden däldigini mälim etdi.

Toplumyň iň esasay gymmatlygy ýitip, ýok bolup giden «dodo» guşunyň süňküdir. Ol adamlaryň janly-jandara edýän ýaramaz täsiriniň gynandyryjy subudydyr.

Wind: «Men hiç haçan bu gymmatlyklary satmagyň pikirini edemokdym, emma bizde başga çäre ýok» diýip, emele gelen ýagdaý barada düşündiriş berdi.

Bäsleşikli söwdanyň 6-njy maýda bolmagyna garaşylýar.

Şa aýaly Wiktoriýanyň şahsy zatlary geçen ýyl hem bu söwdadan ýer alypdyr.

 

Oba hojalygy: miwe we gök önümleriň önümçiligi

 

 

Ýene-de okaň

Teýlor Swift britan ykdysadyýetine 1.2 milliard dollar gazandyrar

Ata Watan Eserleri

“Daragt” filmi Çeboksar halkara kinofestiwalyň bäsleşik maksatnamasyna goşuldy

Daşoguz welaýat kitaphanasynda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet sirki «Ganatly bedewler» atly sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar

Gerkez obasynda medeni-köpçülikleýin çäreler geçirildi

«Magtymguly – geçmişimiz, şu günümiz we geljegimizdir» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi