JEMGYÝET

Russiýanyň Konsullyk gullugy raýatlary kabul edip başlar

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Konsullyk bölümi 2021-nji ýylyň oktýabr aýyndan raýatlary kabul edip başalaýar. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň jemgyýetçilik tory arkaly beren beýanatynda bellenilip geçilýär.

Hususan-da, şol beýanatda şeýle diýilýär:

– Oktýabr aýyndan başlap, ilçihananyň Konsullyk bölümi bölekleýin esasda raýatlary kabul edip başlar. Bu babatda her bir gelýän adamyň arasynda wagt aralygy hem-de zerur bolan sanitariýa we epidemiologiki çäreleri berjaý etmek göz öňünde tutular.

 

Aşgabatdaky Amerikan merkezi açylýar

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň daşary işler ministri Pakistana sapar bilen bardy

Ata Watan Eserleri

Pariždäki Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türkmen türgenlerini ýakyndan tanalyň!

Aşgabatda Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türgenleri ugratmak dabarasy geçirildi

Ata Watan Eserleri

XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň agzalaryna

Jo Baýden prezidentlige dalaşgärlikden ýüz öwürdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň daşary işler ministri Pakistanda saparda bolar