TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Russiýanyň Konsullyk gullugy raýatlary kabul edip başlar

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Konsullyk bölümi 2021-nji ýylyň oktýabr aýyndan raýatlary kabul edip başalaýar. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň jemgyýetçilik tory arkaly beren beýanatynda bellenilip geçilýär.

Hususan-da, şol beýanatda şeýle diýilýär:

– Oktýabr aýyndan başlap, ilçihananyň Konsullyk bölümi bölekleýin esasda raýatlary kabul edip başlar. Bu babatda her bir gelýän adamyň arasynda wagt aralygy hem-de zerur bolan sanitariýa we epidemiologiki çäreleri berjaý etmek göz öňünde tutular.

 

Aşgabatdaky Amerikan merkezi açylýar

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hazarýaka döwletleri bilen ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmäge taýýar

Moskwada II Hazar ykdysady forumy geçirilýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti hatyra çäresine gatnaşdy

Teswirle