JEMGYÝET

Aşgabatdaky Amerikan merkezi açylýar

2021-nji ýylyň 7-nji oktýabryndan başlap, Amerikan merkezl açylýar we diňe öňünden ýazylmak arkaly gelip bolýar. Bu barada ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy habar berýär.

Şol berlen habara görä, ýazylyp gelmek üçln Internet arkaly ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň saýtdan wagt bellemelldlr. Gelýänler 9:30-da, 11:30-da. 14:30-da, 16:30-da we 18:30-da duşenbe-anna günlerl we şenbe güni 10:00-da, 13:30-da we 15:30-da başlanýan wagtlardan ýer belläp bilerler.

Bu barada maglumat ýa-da ýazylmak üçin: bit.ly/ac-visit.

 

Green Card (Grin Kard) boýunça resminamalar haçan kabul edilip başlanýar?

Ýene-de okaň

“Ýüpek ýoly” rallisi: türkmen türgenleri baýrakly dolanýarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde täze departamentler döredildi

Ata Watan Eserleri

Daşkent şäherinde «Türkmenistanda öndürilen» atly türkmen harytlarynyň milli sergisi geçirildi

“Galkynyş” tans topary Türkiýede 2-nji orny eýeledi

Türkmenistanyň Mejlisi täze kanunçylyk namalaryny kabul etdi

Messili Argentina – Kopa Amerikanyň çempiony

Ata Watan Eserleri