DÜNÝÄ

Türkiýä uçar gatnawlary çäklendirildi

Russiýa Federasiýasy Türkiýe Respublikasyndaky koronawirus ýokanjy bilen baglanyşykly emele gelen çylşyrymly ýagdaý sebäpli uçar gatnawlaryny çäklendirdi. Bu barada Russiýanyň hökümet başlygynyň orunbasary Tatiana Golikowa mälim etdi. Çäklendirme 15-nji aprel-1-nji iýun aralygyny öz içine alýar.

Saýtymyz 1-njilik ornuny has-da berkidýär

Russiýanyň wise-premýeriniň aýtmagyna görä, hepdede 2 gezek amala aşyrylýan Stambul gatnawlary ýaly käbir gatnawlar dowam eder. Russiýanyň hökümet başlygynyň orunbasary Tatiana Golikowa wideoaragatnaşyk arkaly amala aşyran metbugat ýygnagynda Russiýa bilen Türkiýäniň arasyndaky uçar gatnawlary barada durup geçdi. Täze görnüşli koronawirus pandemiýasyna garşy öňüni alyş çäreleriniň geçiriljekdigini aýdyp, Russiýa bilen Türkiýäniň arasyndaky  adaty we çarter gatnawlarynyň 15-nji aprel-1-nji iýun aralygynda çäklendiriljekdigini belledi.

Oraza hasaplaýjysy: Agyz Beklenýän we Açylýan wagtlar

Bu ýagdaýy ýakyndan yzarlajakdyklaryny mälim eden Golikowa, pandemiýa bilen baglanyşykly wakalarda oňyn öňe gidişlikler amala aşan halatynda uçuşlaryň kadaly ýagdaýa geljekdigini aýtdy.

Remezan aýy başlady: ilkinji tarawa namazlary okaldy

 

Saýtymyz 1-njilik ornuny has-da berkidýär

 

Ýene-de okaň

Türkmen-hytaý parlamentara gatnaşyklary maslahatlaşyldy

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly halkara ylmy maslahat geçirildi

Aşgabat şäheriniň gününde 136 sany ýaşaýyş jaýy ulanmaga berler

Türkmenistan-Atom energiýasy boýunça halkara agentligi: hyzmatdaşlyk üçin täze teklipler

Türkmenistan Bahreýn Patyşalygyna ilçi belledi

Italiýa-Merkezi Aziýa daşary işler ministrleriniň duşuşygy bolar