PEÝDALY MASLAHAT

Resminamalary kanunlaşdyrmak

Resminamalar haýsy tertipde kanunlaşdyrylýar?

Resminamalar Adalat ministrliginiň resmi saýtynda bellenilşine görä şu tertipde kanunlaşdyrylýar:

Döwlet notarial edarasynda ynanç hatynyň tassyklanylmagy, nusganyň dogrulygyna şaýatlyk edilmegi,resminamadaky goluň hakykylygyna şaýatlyk edilmegi;

Türkmenistanyň Adalat ministrliginde,döwlet notariuslaryň golunyň we tugraly möhrüniň yzynyň hakykylygyna güwä geçilmegi; Welaýat adalat bölümlerinde  –  welaýatyň çägindäki döwlet notarial edarasy tarapyndan tassyklanan, şaýatlyk edilen resminamalardaky döwlet notariuslaryň golunyň we tugraly möhrüniň yzynyň hakykylygyna güwä geçilmegi;

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde, resminamanyň daşary ýurtlarda ulanylmagy üçin  kanunlaşdyryjy ýazgynyň ýazylmagy;

Terjime merkezlerinde, resminamanyň daşary ýurt diline terjime edilmegi;

Türkmenistandaky daşary ýurdyň diplomatik wekilhanasynda  ýa-da konsulluk edarasynda resminamanyň kanunlaşdyrylmagy.

 

Çagany perzentlige almagyň tertibi

 

 

 

Ýene-de okaň

Şahsy pensiýalar: binýatlyk ölçegiň 20 esse möçberinde bolar

Türkmenistanda 2024-nji ýylyň önümçilik senenamasy tassyklandy

Terjime üçin “Makul Hyzmat” terjime merkezine ýüz tutuň!

Türkmenistanyň raýatynyň pasporty: Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Baş Redaktor

Daşary ýurtda okaýanlar üçin harby gulluk barada soraglara jogaplar

Baş Redaktor

TÜRK PEÝNİRLERİ