SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Rekord girdeji! 472 500 dollara durýan ak laçyn

Saud Arabystanynda laçynlary satmak boýunça täze dünýä rekordy goýuldy.

Patyşalygyň 14 döwletinden gelen laçyn seleksionerleriniň gatnaşmagynda geçirilen halkara satuwda ABŞ-dan getirilen ak laçyn rekord baha ― 472 500 dollara satyldy. Rekordçy laçyn bir ýaşdan kiçi, agramy 700 gram we uzynlygy 40 santimetrdir.

Laçyn ak şunkar tohumyna degişli bolup, dünýäde laçynlary köpeltmek boýunça iň gowy ferma hökmünde ykrar edilýän «Pacific Northwest Falcons»-da ýetişdirilen.

Laçyn awy ýakyn Gündogarda uzak taryha eýe bolup, Pars aýlagy sebitinde laçyna eýe bolmak abraýly hasaplanýar. Saud Arabystanynda jemi hasapda 20 müňden köpräk laçynlara seredýänler bolup, 2017-nji ýylyň iýul aýynda olaryň birleşmesi döredildi.

13-nji sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Ady rowaýata öwrülen taryhy Grand bazar – ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi