BILIM

Professor döwründe hukuk fakultetini tamamlady

Türkiýäniň Ankara uniwersitetiniň lukmançylyk fakultetini 35 ýyl mundan ozal tamamlan, soňra lukmançylyk ylmy boýunça, ýagny psihologiýa ugrunda doktorlyk derejesini gazanan Dilek Özjengiz dekan bolup işläp döwründe hukuk fakultetini tamamaldy.

Çukurowa uniwersitetiniň lukmançylyk fakultetiniň anesteziologiýa we reanimasiýa bölüminiň mugallymy prof.dr Dilek Özjengiz 1985-nji ýylda ankara uniwersitetiniň lukmançylyk fakultetini tamamlap, häzirki işleýän ýokary okuw mekdebinde ilki bilen dosent, soňra professor derejesini almak üçin degişli okuwlardan geçendigini belledi.

Ol uniwersitetde dekanlyk edýän döwründe köp sanly hukuk meseleleri bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy üçin hukuk ylmy boýunça hem bilim ýüküni ýetirmegi göz öňünde tutdy. Şeýlelikde, ol 2015-nji ýylda dekan bolup işleýän döwründe Ankara uniwersitetiniň hukuk fakultetine girip, 2020-nji ýylda bu bilimini hem tamamlady.

Alym we professor Dilek Özjengiz adamlaryň öz hukuklaryny bilmeginiň köp sanly hukuk meseleleriniň ýüze çykmagynyň öňüni almaga mümkinçilik berýändigini belledi.

Şeýle hem ol hem lukmançylyk hem-de hukuk ugry boýunça bilim alan kärdeşleri bilen “Hukukçy lukmanlar instituty” atly jemgyýet döredendiklerini mälim etdi.

 

Hytaý Gyrgyzystana 1 million doza sanjym berer

Ýene-de okaň

Türkmen okuwçylary we talyplary halkara olimpiadalarda 737 medal gazandy

Türkmenistanda täze rektorlar wezipä bellendi

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

Türkmenistan bilen Wengriýa bilim hyzmatdaşlygyny ösdürer

Germaniýada talyp haky bilen okamak mümkinçiligi

105 ýaşynda Stenford uniwersitetiniň magistri boldy