DÜNÝÄ

Hytaý Gyrgyzystana 1 million doza sanjym berer

Gyrgyz Respublıkasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň agzasy, daşary işler ministri Wan Ini kabul etdi.

Duşuşykda gyrgyz-hytaý gatnaşyklary ara alnyp maslahatlaşyldy. Häzirki wagtda Hytaý Gyrgyz Respublikasynyň söwda dolanyşygynda esasy orny eýeleýär.

Taraplar Hytaý-Gyrgyzystan-Özbegistan demir ýolunyň gurluşygy babatda pikir alyşdylar. Gyrgyz tarapy bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine uly ähmiýet berýär.

Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň agzasy, daşary işler ministri Wan I hytaý tarapynyň Gyrgyzystana 650 million ýuan (100 million dollar) möçberinde maliýe serişdelerini bölüp bermäge taýýardygyny belledi. Bu serişdeleriň ýurduň durmuş-ykdysady ösüşini goldamaga gönükdiriljekdigi aýdyldy.

Şeýle hem Hytaýyň daşary işler ministri Wan I Hytaýyň hökümetiniň Gyrgyz Respublikasyna 1 million doza möçberinde hytaý sanjymyny we koronawirus ýokanjyna garşy lukmançylyk serişdeleirni bermek barada karar kabul edendigini belledi.

Bu duşuşyk Täjigistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde geçirildi. Gyrgyz Respublıkasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow hem-de Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň agzasy, daşary işler ministri Wan I Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine gatnaşmak üçin Duşanbe şäherine geldiler.

Türkmenistanyň Prezidenti Duşanbe şäherine bardy

Ýene-de okaň

“Atawatan Media” topary ABŞ-da ýelkenli sport ýaryşyny tomaşa etdi

Türkiýe Respublikasynyň demokratiýa we milli jebislik güni Aşgabatda bellendi

Aşgabatda Fransiýanyň milli güni bellenildi

Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

Türkmenistan bilen Türkiýe Ýewropa bazaryna girmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy