TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Prezidentleriň sammiti: gazanylan ylalaşyklar we teklipler

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasynyň Çolpon-Ata şäherinde geçirilýän Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň 4-nji Konsultatiw duşuşygyna gatnaşdy.

Şeýle hem ýokary derejeli duşuşyga Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew gatnaşdylar.

Sammitiň ahyrynda Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti tarapyndan resmi kabul edişlik guraldy we onda teatrlaşdyrylan oýunlar hem-de konsert maksatnamasy göz öňünde tutuldy.

SAMMITIŇ NETIJELERI WE GAZANYLAN YLALAŞYKLAR:

Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň 4-nji Konsultatiw duşuşygynda sebit hyzmatdaşlygyny ösdürmäge degişli ençeme meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Duşuşyga gatnaşan döwlet Baştutanlary çykyş edip, azyk howpsuzlygyny üpjün etmek, söwda gatnaşyklaryny pugtalandyrmak we artdyrmak, ulag-logistika pudagyndaky hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek babatda ençeme teklipleri beýan etdiler.

 • 2018-nji ýylda ýola goýlan Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygy sebit hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegi üçin möhüm meýdança öwrüldi.
 • Içerki sebit söwda hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň möhümdigi bellenildi. Geçen ýyl bu haryt dolanyşygy 27 göterim, 8 milliard dollara deň boldy.
 • Gazagystan 5 ýylda Merkezi Aziýa bilen haryt dolanyşygyny 42 göterim artdyryp, 6,3 milliard dollara ýetirdi. Bu görkezijini 15 milliard dollara ýetirmek göz öňünde tutulýar.
 • Serhetlerde söwda nokatlaryny döretmek teklip edildi.
 • Elektron söwda ulgamyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek meýilleşdirildi. Harytlaryň elektron söwdasyny giňeltmegiň maksadalaýyk boljakdygy bellenildi.
 • Daşky gurşawy goramak, ekologiýa abadançylygy we “ýaşyl” ykdysadyýet ugurlaryna üns berildi.
 • Sebit teleýaýlymyny ýa-da internet habar saýtyny döretmek teklip edildi.
 • Her ýyl Merkezi Aziýanyň medeni şäherini saýlamagy ýola goýmak başlangyjy öňe sürüldi.
 • Merkezi Aziýanyň sebitleriniň forumyny döretmek teklip edildi.
 • Hindistanyň, Pakistanyň we Hytaýyň bazarlaryna çykmak üçin alternatiw ulag geçelgelerini döretmek başlangyjy beýan edildi.
 • Merkezi Aziýa döwletlerinde Merkezi Aziýanyň medeniýet, sunagt we kino festiwalyny guramak teklip edildi.
 • Syýahatçylyk babatda bilelikdäki syýahatçylyk ugurlaryny döretmegiň maksadalaýyk boljakdygy bellenildi.

 

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sammiti: gol çekilen ylalaşyklar

 

Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň 5-nji Konsultatiw duşuşygy Täjigistanda geçiriler

Ýene-de okaň

Tbiliside Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň mejlisi geçirildi

Türkmenıstanda maşgalalary berkitmek boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Teswirle