28/01/2021 9:46
Home ESASY HABAR Kärhanalary bellige almak :Gerekli resminamalaryň sanawy

Kärhanalary bellige almak :Gerekli resminamalaryň sanawy

Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet Ministrligi tarapyndan hödürlenýän täze sanly hyzmatlary Size ýetirmäge dowam edýäris. Kärhana esaslandyrmak üçin ilkinji ädimleriň biri dörediljek kärhananyň adyny tassyklatmak bolup durýar we bu baradaky habary şu ýerden okap bilersiňiz. Bu habarymyzda bolsa dörediljek kärhanalaryň aýry-aýry görnüşleri boýunça gerekli resminamalaryň sanawyny Size ýetirýäris.

TÜRKMENISTANYŇ MALIÝE WE YKDYSADYÝET MINISTRLIGINIŇ
WEB GURŞOWYNDAKY
SANLY HYZMATLAR ULGAMYNDAN PEÝDALANYP BILERSIŇIZ!

ÝURIDIK ŞAHSLARY WE MAÝA GOÝUM TASLAMALARY

DÖWLET TARAPYNDAN BELLIGE ALMAK SAHYPASY

Kärhanany bellige almak üçin gerekli Arzanyň nusgasyny almak üçin aşakdaky Arza ýazýan ýere basyp Arzanyň pdf görnüşdäki nusgasyny alyp bilersiňiz!

ARZA

Şeýle hem Size kärhanany gaýtadan hasaba almak üçin Arzanyň nusgasyny ýetirýäris.

GAYTADAN BELLIGE ALMAK ARZA

Döwlet häkimiýet we dolandyryş edaralaryny, döwlet kärhanalaryny, edaralaryny we  guramalaryny, olaryň şahamçalaryny we wekilliklerini  bellige almak üçin aşakdaky Döwlet Kärhanalary ýazýan ýere basyň!

DOWLET KARHANALARY

Jemgyýetçilik birleşikleri we dini guramalary bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny saýtymyzdan alyp bilersiňiz!

JEMGYÝETÇILIK BIRLESIKLERI

Jemgyýetçilik birleşikleriniň kärhanalaryny bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny şu ýerden alyp bilersiňiz!

Okap bilersiňiz  Gazet-žurnallar barada möhüm kararlar

JEMGYYETÇILIK KARHANALARY

Alyjylar jemgyýetlerini, alyjylar jemgyýetleriniň birleşigini, alyjylar jemgyýetleriniň kärhanalaryny bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawy şu ýerde!

ALYJYLAR JEMGYÝETI

Türkmenistanyň karz edaralaryny we olaryň şahamçalaryny, daşary ýurt karz edaralarynyň şahamçalaryny hem-de wekilliklerini bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawy

KARZ EDARALARY

Döwlete dahylsyz kärhanalary (daşary ýurt maýa goýumlary gatnaşýan kärhanalar muňa girmeýär), olaryň şahamçalaryny we wekilliklerini bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawy

HUSUSY ULGAM KÄRHANALAR

Daýhan hojalyklary bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawy

DAYHAN HOJALYK

Daýhan birleşikleri bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Okap bilersiňiz  Türkmenistana dolanyp barmak üçin şahadatnama

DAYNAH BIRLESIKLERI

Döwlet häkimiýet we dolandyryş edaralaryny, döwlet kärhanalaryny, edaralaryny we guramalaryny, olaryň şahamçalaryny we wekilliklerini bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawy

DOWLET KARHANA SAHAMÇA

Daşary ýurt maýa goýumlary gatnaşýan kärhanalary, şahamçalaryny, wekilliklerini, daşary ýurt edara görnüşli taraplaryň şahamçalaryny we wekilliklerini bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawy

DASARY YURT SAHAMÇA

Hormatly okyjylarymyz,

Şeýle hem Size Ýuridik şahslarynyň gaýtadan bellige alynmagyna degişli resminamalaryň sanawy, Sanawdan göçürmäniň möhletini uzaltmak we Sanawdan çykarmaga (ýatyrmak) degişli resminamalaryň sanawyny ýetirýäris we Siz aşakda ady ýazylan ýere basyp şol resminamalary pdf görnüşinde alyp bilersiňiz!

Okap bilersiňiz  Türkmenistan el yapımı halıları ve takıları Bakü'de tanıtıldı

GAYTADAN BELLIGE ALMAK

MOHLETINI UZATMAK

SANAWDAN ÇYKARMAK

Kärhanany bellige almak we ýatyrmak boýunça soraglaryňyz boýunça aşakdaky suratyň üstüne basyň! Soraglaryňyzy turkmenlawyer@hotmail.com salgysyna hem iberip bilersiňiz!

 

Internet ulgamynda www.makulsozluk.com domaini bilen hereket edýän sanly we sesli Akylly sözlük taslamasy bilen tanşyň!

Siz habarlar saýtymyza girilen dessine Size bildiriş gelmegini isleýän bolsaňyz onda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com   saýtynyň ýakynda hyzmata giren Android ulgamynda işleýän Applikasyýasyny şu ýere basyp ýa-da aşakdaky suratyň üstine basyp öz telefonyňyza ýükläp alyň! Eger Siz bu habary kompýuteriň üsti bilen okaýan bolsaňyz, el telefonyňyzyň Google Plaý dükanyndan “Atavatan Turkmenistan” ýazyp biziň Applikasyýamyzy indirip mugt alyp bilersiňiz!

Okap bilersiňiz  Begmyrat Annamyradow: Mukamly maşgalada dogan ýyldyz

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistanyň adalat ministrine hormatly at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serhet institutynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda Türkmenistanyň adalat ministri B.Muhamedowe hormat at dakyldy. Bu barada "Watan"...

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda ýurdumyzyň Döwlet serhet...

Iň köp isleg bildirilen kabelsiz gulaklyk

2020-nji ýylda “Bluetooth-gulaklygynyň” ähli görnüşleriniň jemi 300 million sanysy satyldy diýip, “Strategy Analytics” kompaniýasy maglumat berýär. Geçen ýylda kabelsiz gulaklyklaryň arasynda “TWS” gulaklygyna uly...

Türkmen toparlarynyň AFK Kubogyndaky garşydaşlary belli boldy

Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde AFK-nyň Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginiň bije çekişlik dabarasy geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň Futbol Federasiýasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.
Okap bilersiňiz  Daşary ýurtlardaky raýatlarymyza zerur bolan kömegi bermek
Onuň netijesinde Türkmenistanyň futbol...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Kanada öz sanjymyny taýýarlady

Kanadanyň koronawirus ýokanjyna garşy işläp düzen sanjymynyň kliniki synaglaryna başlandy. Ilkinji tapgyrda 60 meýletinçä “PTX-COVID19-B” atly sanjym edildi. Onuň “Moderna” kompaniýasynyň sanjymyna meňzeşdigi mälim...

Medeniýetiň we edebiýatyň ägirtleri elektron gollanmada jemlenýär

“Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda ýurdumyzda bilim ulgamyndaky özgertmeler esasynda ýaş nesliň beden we ruhy taýdan kadaly ösmegi, bilimiň döwrebaplaşdyrylmagy ýaly maksatnamalaýyn işleriň gerimini...

Birža täzelikleri: ýangyç önümlerine hyrydar köpelýär

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky söwdalarda geleşikleriň 35-si baglaşyldy. Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar...

Daşary ýurtly aýdymçylaryň arasynda türkmen aýdymyny aýtmagyň halkara bäsleşigi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli döredijilik bäsleşiklerini yglan etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde hasabat berildi. Degişli...