DÜNÝÄ

Paragwaý gurakçylyga sezewar boldy

Günorta Amerikada 2019-njy ýylda başlanan gurakçylygyň iň köp täsir eden ýurdy bolan Paragwaýda alymlar öz aladalaryny beýan etdiler. Hünärmenler 2 ýyl bäri dowam edýän gurakçylygyň howanyň üýtgemegi bilen baglanyşyklydygyny we ýurtdaky tokaý ýerleriniň günsaýyn azalýandygyny mälim etdiler. Esasan-da, Braziliýa, Paragwaý we Argentinanyň üstünden geçýän Parana derýasy, 117 ýyldan bäri iň pes derejä düşdi. Paragwaý bolsa guramagy sebäpli ykdysady kynçylyklara sezewar boldy.Ýurduň paýtagty Asunsion uly gurakçylyga sezewar boldy. Meteorologiýa we gidrologiýa gözegçilikleriň müdiri Oskar Hugo Rodriges Salcedo, suw derejesiniň paýtagtda 1904-nji ýyldan bäri iň pes derejededigini aýtdy.Paragwaýda, Parana derýasynyň üstünden derýa flotunyň söwdasy ykdysadyýetiň möhüm bölegini emele getirýär, ýüzlerçe maşgala bolsa derýa balykçylygyndan gazanç edýär.Ýurduň gündogaryndaky Atlantik tokaýynyň we günbatardaky Çako tokaýynyň hem guraklyk bilen göreşýändigi mälim edildi.

Samsunda medeni çäre : Garaşsyzlyk baýramy

 

Ýene-de okaň

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär

Slowakiýa Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge gyzyklanma bildirýär

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasarynyň Slowakiýa sapary

Türkmenistanyň we Yragyň BAE-däki ilçileriniň duşuşygy

Türkmenistanyň ilçisiniň BAE-niň Daşary işler ministrligindäki duşuşygy

Gazagystanyň Türkmenistandaky täze ilçisi wezipesine girişdi