Özbegistanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Esenmyrat Orazgeldiýewi kabul etdi. Türkmen wekiliýeti söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň mejlisine gatnaşmak üçin Daşkent şäherine bardylar.

Özbegistanyň resmi habarlar gullugynda bellenilip geçilişi ýaly, taraplar iki ýurduň arasyndaky köptaraplaýyn hyzmatdaşlyga degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmen wekiliýeti Özbegistanyň Prezidentini kabul edendigi üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň Prezidentiniň gyzgyn salamyny ýetirdi.

Şeýle hem türkmen wekiliýeti Daşkent şäherinde geçirilen söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň mejlisiniň esasy netijeleri barada maglumat berdi.

Özbegistanyň Prezidenti öňde boljak sammite ählitaraplaýyn taýýarlyk görmegiň wajypdygyny belledi.

 

“Apple”: “iPhone 13” telefonyny tanyşdyrdy

 

ÝENE-DE OKAŇ

Türkmenistanyň Türkmenabat şäherinden Russiýanyň Moskwa şäherine 22-nji oktýabrda nobatdaky ýörite gatnawyň amala aşyrylmagy meýilleşdirilýär. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Konsullyk gullugynyň "Telegram" jemgyýetçilik torunda bellenilip geçilipdir. Şol jemgyýetçilik tory hasabynda bellenilip geçilişi ýaly, 18-nji oktýabrda, ýagny şu gün "Sibir" (S7) awiakompaniýasynyň wekilhanasynyň kassasynda 22-nji oktýabrdaky Türkmenabat-Moskwa ugry boýunça uçar gatnawyna awiapetekleriň satylyp başlanýandygy bellenilipdir. Awiapetekleriň satuwynyň birinji gününde hereketi çäkli...
18-nji oktýabr bütin dünýäde süýjülere biperwaý bolmadyk her bir adam üçin aýratyn bir gündür. Bütindünýä süýji güni diňe bir halaýan süýjüsini iýmegiň lezzetini inkär edip bilmeýänleriň däl, eýsem bu nepisligiň öndürilmegi bilen gönüden-göni baglanyşykly birleşdirdi. Süýjüniň öz tagam aýratynlyklary bolup olara: karamel, süýji, şokolad, kofe we ş.m degişlidir. Süýji iýmegiň lezzetini gaty süýji we ýokary kaloriýaly önüm diýip hasaplaýanlar...
Her ýylyň 18-nji oktýabrynda bütin dünýä ýüzünde galstuk güni bellenilýär. Erkekleriň gündelik durmuşynda, işde, toý-dabaralarda ulanýan naýbaşy bezegleriniň biri-de galstukdyr. Maglumatlara görä, moda taryhçylary galstugyň gelip çykyşyny has irki döwür medeniýetine degişli edýärler. Irki galstuk nyşanlaryny hytaýly hem-de rimli esgerleriň heýkeltaraşlyk we surat eserlerinde görmek bolýar. “Galstuk” sözi golland we nemes sözi bolan “halstuch” diýen sözden gelip çykypdyr. Gadymy...
Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow hormatly Prezidentimiz hat iberdi. Dostlukly ýurduň Prezidenti öz hatynda, Türkmenistanyň wekiliýetini Tatarystana sapara çagyrdy. Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň hatynda şeýle diýilýär: - Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň dostlukly gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen Tatarystan Respublikasy bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine uly üns berýändigiňiz üçin Size hoşallyk bildirýärin. Siziň ýurduňyzy ňGaraşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk çärelerine gatnaşmak üçin, ýakynda Aşgabada...
Ata Watanymyzda «Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» kabul edilip, onda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň maksatlary, wezipeleri, ugurlary, amala aşyrmagyň tapgyrlary kesgitlenildi. Häzirki döwürde ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan «Sanly Türkmenistan» döwlet maksatnamasynyň ykdysady kuwwatymyzy ýokarlandyrmakda, ilatyň ýaşaýyş derejesini gowulandyrmakda ähmiýetiniň ýokary boljakdygyny alamatlandyrýar. Häzirki wagtda ähli ýurtlarda sanly bilim ulgamyny ornaşdyrmakda, kämilleşdirmekde we ony durmuşa geçirmekde  aýdyň işler...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
886FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar