“Orient.tm” saýty “Türkmenistan Habar” platformasyna goşulýar

Rus we Iňlis dilindäki bölümleri bilen ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän wakalary gyzgyny bilen okyjylaryna ýetirip durýan “Orient.tm” saýty Türkmenistan baradaky habarlaryň jemlenen saýty bolan “TürkmenistanHabar” saýtyna goşulýar. “Orient tm” saýty “Media Türkmen” hususy kärhanasynyň tarapyndan 2017-nji ýylda esaslandyrylan Türkmenistandaky döwlete degişli bolmaýan ilkinji habar agentligidir.

Mälim bolşy ýaly, “TürkmenistanHabar” platformy “Türkmen Gazet” saýty, “InAshgabat” saýty, “Atavatan Türkmenistan” saýty, “Türkmen Habar” saýty we  “New Ashgabat” habarlar saýtlaryň hyzmatdaşlygynda hereket edýär. Täze formatda hereket edýän www.turkmenistanhabar.com  saýtynyň hemaýatkäri  Türkmen we Iňlis dillerindäki ilkinji akylly sözlük bolup durýan  Makul Sözlük (www.makulsozluk.com ) bolup durýar.

Ata Watanymyz Türkmenistan baradaky habarlar “Türkmenistan Habar” saýtynda jemlenýär. Okyjylar indi www.turkmenistanhabar.com  saýtyna girmek bilen özlerini gyzyklandyrýan habarlaryny saýlap okap bilerler.

Şonda okyjynyň saýlan habary okyja  gyzykly bolsa, ol habaryň dowamyny şol habaryň çeşme saýtyndan dowam eder. Bu bolsa, hyzmatdaşlyga  goşulýan saýtlaryň hem habarlarynyň has  giň okyjylar giňişligine ýetirmäge mümkinçilik berer.

Türkmenistan Habar” 4 dilde, Türkmen, Türk, Rus we Iňlis dillerinde hereket edýär we çeşme saýtyň habarlary haýsy dilde bolsa “Türkmenistan Habaryň” şol dildäki bölümine ýerleşdiriler.

Ýakynda “Türkmenistan Habar” Platformasynyň Applikasiýasy hereket edip başlar we täze formatda hereket edýän saýtyň habarlary jemgyýetçilik torlarynyň üsti bilen täze okyjylara ýetiriler!

Saýt bilen habarlaşmak we öz habar saýtyňyz boýunça hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak üçin turkmenistanhabar@gmail.com  elektron poçta salgysyna ýazyp bilersiňiz!

Amerikanyň Birleşen Ştatlary 2021 :Abraýly Ýokary Okuw mekdepleri

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar