Olimpiýa oýunlarynyň açylyşyna 15 prezidente garaşylýar

Şu ýylyň 23-nji iýulynda Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde resmi açylyş dabarasy geçiriljek XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna 15 ýurduň döwlet Baştutanlarynyň gatnaşmagyna garaşylýar. Ýaponiýanyň Ministrler kabinetiniň baş sekretary Kasunobu Katonyň aýtmagyna görä, 15 ýurduň döwlet Baştutanlary bilen bir hatarda halkara guramalaryň ýolbaşçylaryna garaşylýandygyny belledi.

Şeýle hem 70 ýurtdan sport ministrleriniň Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşjakdygy mälim edildi.

– Häzirki wagtda 15 ýurduň Prezidentiniň we halkara guramalaryň ýolbaşçylaryna, şeýle hem 70 ýurtdan sport ministrlerine garaşylýar. Açylyş dabarasyna gatnaşjak myhmanlaryň jemleýji sany boýunça ylalaşyklar dowam edýär – diýip, Kasunobu Kato belledi.

Mundan ozalky, 2016-njy ýylda geçirilen Braziliýanyň Rio-de-Žaneýro şäherindäki tomusky Olimpiýa oýunlaryna 40 döwletiň Baştutanlary gatnaşypdy.

Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçiriljek XXXII tomusky Olimpiýa oýunlary 2020-nji ýylyň 24-nji iýuly-9-njy awgusty aralygynda geçirilmelidi. Ýöne koronawirus ýokanjy sebäpli bir ýyl yza süýşürildi. Bu pandemiýa sebäpli Olimpiýa oýunlaryna daşary ýurtdan janköýer kabul eidlmeýär.

Häzirki wagtda hem pandemiýa sebäpli Tokioda 12-nji iýulda yglan edilen adatdan daşary ýagdaýlar 22-nji awgusta çenli dowam edýär.

 

Tokio Olimpiýa oýunlarynyň ilkinji ýaryşlary başlady

ÝENE-DE OKAŇ

Kubaly türgen Mihain Lopes Nunýes 4-nji gezek Olimpiýa çempiony boldy. Grek-rim göreşi boýunça ökde türgen Mihain Lopes bu ugurda russýaly türgen Aleksandr Kareliniň rekordyny täzeledi. Karelinde 3 altyn medal bar. Kubaly göreşçi Lopes Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda 130 kilogram agramda çykyş edip, final tutluşygynda gruziýaly türgen Ýakob Kajaýyny ýeňip, özüniň 4-nji Olimpiýa çempionlygyny, ýurdunyň bolsa bu oýunlardaky 2-nji altyn medalyny gazandy. Bu...
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow döwlet Baştutanyna Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 96-njy plenar mejlisinde Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen «Koronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ulag daşamalary üpjün etmek maksady bilen ulagyň ähli görnüşleriniň arasyndaky arabaglanyşygy berkitmek» atly kararnama seredilendigi barada hasabat berdi. 48...
TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň Ulag-logistika ylmy merkezi 2021-2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça okuwa KABUL EDÝÄR Kompýuter sowatlylygy: I dereje (Microsoft Office programmalary) — 3 aý; II dereje (Adobe Photoshop, GorelDRAW) — 3 aý; III dereje (AutoCAD) — 3 aý; IV dereje (Programmirleme) — 3 aý. Rus dili: başlangyç dereje — 4 aý; orta dereje — 4 aý. Iňlis dili: başlangyç dereje...
Şu ýylyň 23-nji oýulynda badalga alan tomusky Olimpiýa oýunlarynda sportuň ýeňil atletika ugry boýunça ýaryşlar dowam edýär. Bu ýerde ylgamak, uzak aralyga bökmek, ýokarlygyna bökmek, syrykly bökmek, disK zyňmak ýaly ugurlarda ýaryşlar geçirilip, täze rekordlar gazanylýar. NORWEGIÝALY TÜRGENDEN DÜNÝÄ REKORDY Norwegiýanyň türgeni Karsten Warholm 400 metr aralygy päsgelçilikli bökmek ýaryşynda altyn medal gazanyp, dünýä rekordyny goýdy. Ol bu aralygy 45,94 sekuntda geçmegi...
Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, Maýa goýumlar we daşary söwda ministri Sardor Umurzakowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti iş sapary bilen Türkmenistana geldi. Saparyň barşynda S.Umurzakowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşygy geçirildi. Taraplar ýokary döwlet derejesindäki ygtybarly syýasy gepleşikler esasynda ilerledilýän döwletara gatnaşyklaryň ösüşiniň ýokary depginini kanagatlanma bilen bellediler. Gepleşikleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň, hususan-da, söwda-ykdysady pudagynyň häzirki...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar