TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Oktýabr aýynyň soňky ýekşenbesi – Türkmen alabaýynyň baýramy

Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde geçirilen Ministrler Kabinetiň giňişleýin mejlisinde Türkmen alabaýynyň baýramyny bellemek hakyndaky degişli resminama gol çekildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, milli Liderimiziň gol çeken resminamasyna laýyklykda, türkmen alabaýynyň dünýädäki şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak, milli itşynaslygy ösdürmek hem-de kämilleşdirmek maksady bilen, her ýylyň oktýabr aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen alabaýynyň baýramy bellenilip geçiler.

Resminama laýyklykda, ýurdumyzyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi, Halkara Türkmen alabaý itleri assosiasiýasy bilen bilelikde Türkmen alabaýynyň baýramyny ýokary derejede hem-de guramaçylykly bellenilip geçilmegini üpjün eder.

Bilşimiz ýaly, ýurdumyzda şu ýyl ilkinji gezek Türkmen alabaýynyň baýramy  Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen bilelikde apreliň aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilip geçilipdi.

 

2022-nji ýylyň şygary – “Halkyň Arkadagly zamanasy”

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Gafarowa Türkmenistanyň ýokary sylagy bilen sylaglandy

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Teswirle