TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ministrler Kabinetiniň Başlygyna täze orunbasar bellendi

Türkmenistanyň Prezidentiniň baştutanlygynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi. Onda guramaçylyk meselelerine hem garaldy.

“Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişina görä, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Mämmetmyrat Geldinyýazow işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin eýelän wezipesinden boşadyldy.

Hormatly Prezidentimiz Sapardurdy Toýlyýewi Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine belledi. Şol bir wagtda Sapardurdy Toýlyýew Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň ýolbaşçysy wezipesini hem alyp barar.

Milli Liderimiz bu barada degişli Permanlara gol çekdi.

 

Döwlet migrasiýa gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Koreýa Respublikasy: parlament ugry boýunça ylalaşyga gol çekildi

“Türkiýe-Azerbaýjan-Türkmenistan” üçtaraplaýyn sammiti Awazada geçiriler

Prezident Ärdogan Türkmenistanyň daşary işler ministrini kabul etdi

Teswirle