SPORT

Meşhur boksçy prezidentlige dalaş etdi

8 agramda dünýäniň ozalky çempiony, boksçy Menni Pakýao öňümizdäki ýylda Filippinlerde prezident saýlawlaryna gatnaşmagy meýilleşdirýär.

“BBC” teleýaýlymynyň berýän maglumatyna görä, ýurdy dolandyrýan FDP-Laban partiýasy türgeniň dalaşgärligini hödürledi. Ady rowaýata öwrülen türgen 42 ýaşynda we Filippinleriň parlamentinde senatordyr.

Ýurduň häzirki Prezidenti Rodrigo Duterte geljek ýyldaky prezident saýlawlarynda täze möhlet üçin dalaşgärligini goýup bilmeýär. Ýöne ýurduň syýasy partiýalarynyň biri ony özüniň dalaşgäriniň wise-prezidenti wezipesi üçin saýlap aldy.

Pakaýo 8 agramda dünýäniň esasy çempionlarynyň biridir. Onuň hasabyna 62 ýeňiş bolup, şol tutluşyklaryň 39-synda garşydaşyny nokaut bilen ýeňmegi başardy. Şeýle hem ol 7 tutluşykda ýeňlip, 2 gezek duşuşyk deňme-deň tamamlady.

Ol özüniň soňky WBC derejesi üçin geçiren duşuşynda kubaly bokçsy Ýordenis Ugasudan ýeňildi. Filippinli türgen sport durmuşyny tamamlamagy göz öňünde tutýar.

 

“Eýfel” diňindäki akrobatyň üstünligi

Ýene-de okaň

58 ýaşyndaky türgen Olimpiýa oýunlarynda çykyş eder

Sport baýramçylygy – Olimpiýa oýunlaryna sanlyja gün galdy

“Real Madrid” – dünýäniň iň gymmat topary

Ýamalyň goly Ýewropa çempionatynyň iň owadan goly boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň üçünji aýlawy 16-njy awgustda başlanar

Mbappe: men bagtly oglan, “Realda” oýnamak arzuwym hasyl boldy

Ata Watan Eserleri