JEMGYÝET

“Eýfel” diňindäki akrobatyň üstünligi

Meşhur fransuz ýüp akrobaty Natan Polin Eýfel diňi bilen Trokadero meýdançasynyň arasyndan uzynlygy 670 metr aralygy tanaply ýüpüň üstünden ýöräp geçdi.  Aşakdan seredeniňde tanap göze görünmeýärdi we Natan ýerden 70 metr belentlikde göni howada süýşýän ýalydy. Ol ýarym sagatdan soň, Trokaderonyň gapdalyndaky teatryň üçegine çykdy we öz duýgularyny beýan etdi:

“Eýfel diňinden Şaýo teatryna ýöremek arzuwymyň hasyl bolmagy, diýseň haýran galdyryjy! Bu gudraty ol ýerdäki ähli adamlar bilen deň derejede paýlaşmak-hiç bir zada deňeşdirip bolmajak zatdy!”

Natan birnäçe gezek saklanyp dürli tilsimleri ýerine ýetitip, tomaşaçyary has-da tolgundyrdy.

Ol ýatyp, soň ýene ýerinden turdy we bularyň hemmesi adamlaryň tomaşa edip duran pursatlarynda emele geldi. Onuň üçin bu töwekgelçilikli boldy, sebäbi islendik pursatda ýykylmak howpy bardy.

Aşakda seredip duran tomaşaçylaryň biri bu barada: “Bu gaty ajaýyp! Men şuňa meňzeş zady görmedim! Bu gaty şahyrana we täsirli!” diýip beýan etdi.

Natan Polin 2017-nji ýylda eýýäm şuňa meňzeş tanaply ýöriş amala aşyrypdy.

 

Ýaponiýadan 3-nji doza sanjym karary

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 1 million 400 müň tonnadan gowrak bugdaý hasyly ýygnaldy

Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan dynç alşa çykar

Talyp-2024: dalaşgärler üçin saglyk öýleri

Ata Watan Eserleri

Lebap welaýatyna täze prokuror bellendi

Talyp-2024: Giriş synaglary üçin zerur bolan resminamalar

Türkmenistanda zähmet haklary 10 göterim ýokarlandyrylar