Merkezi Aziýa – Aýlag ýurtlary arasynda täze hyzmatdaşlyk formaty döredilýär

Merkezi Aziýa bilen Pars aýlagyndaky Arap döwletleriniň arasyndaky hzymatdaşlyk gatnaşyklaryny has-da giňeltmek göz öňünde tutulýar. Bu babatda Gazagystanda geçirilýän Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreler boýunça Geňeşiniň (CICA) daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygynyň çäklerinde iş maslahaty geçirildi.

Gazagystanyň Daşary işler ministrliginiň habar bermegine görä, bu ýokary derejedäki duşuşygyň çäklerinde Merkezi Aziýanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary bilen Pars aýlagyndaky arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşiniň Baş sekretary N. Al-Hajraf bilen iş duşuşygy geçirildi. Bu duşuşyga Bahreýn Patyşalygynyň daşary işler ministri A. Al-Zaýani hem gatnaşdy. Ol bu geňeşe başlyklyk ediji ýurduň ýolbaşçysy bolup durýar.

Duşuşykda taraplar sebitleriň arasyndaky syýasy, ykdysady we maýa goýum ugurlaryndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Şol duşuşygyň çäklerinde “Merkezi Aziýa – Pars aýlagyndaky arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşi” daşary işler ministrleri derejesinde täze hyzmatdaşlyk formatyny döretmek babatda özara gyzyklanmalar beýan edildi.

1981-nji ýylda döredilen Pars aýlagyndaky arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşiniň düzüminde Bahreýn, Katar, Kuweýt, BAE, Oman we Saud Arabystany ýaly döwletler bar.

 

Türkmenistan Gazagystandaky CICA-nyň duşuşygyna gatnaşýar

 

ÝENE-DE OKAŇ

Adamlar üzümi iň datly miweleriň biri diýip hasaplaýar. Üzüm süýji we kuwwatlylygy ýokary bolan önümdir. Şonuň üçin adam bedenine oňyn täsirini ýetirýän miweleriň biri-de üzümdir. Üzüm dänesiniň adam bedenindäki dürli zyýanly maddalara garşylyk berijiligine örän baýdygy anyklanyldy. Onuň düzüminde fenol kislotasy, flawonoid ýaly köp sanly birleşmeler bardyr. Şu birleşmeleriň esasynda üzüm däneleri dürli çişmeleriň, okislenmäniň we dokumalaryň bozulmalarynyň öňüni almaga...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Doglan senäňize...
Şu gün, ýagny 24-nji oktýabrda Özbegistan Respublikasynda iri syýasy-jemgyýetçilik çäre - prezident saýlawlary geçiriler. Özbegistan prezident saýlawlaryny ýokary guramaçylyk ýagdaýynda geçirmek üçin taýýar - diýip, ýurduň Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Zaýniddin Nizamhojaýew habar berdi. Soňky maglumatlara görä, saýlawçylaryň ýeke-täk elektron sanawyna 19 million 859 müň 127 adam goşuldy. Saýlaw uçastoklaryň saýlawçylaryň ses bermegini guramaçylykly geçirmek üçin zerur bolan sanitar-epidemiologik we jemgyýetçilik howpsuzlyk...
Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermeginde ýurdumyzda ýene-de bir iri energetika taslamasy ulanmaga berildi. Milli Liderimiziň gatnaşmagynda halkalaýyn energoulgamy döretmek boýunça taslamanyň birinji tapgyry bolan Ahal — Balkan ýokary woltly täze asma elektrik geçirijisi ulanylmaga tabşyryldy. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz dabarada eden çykyşynda ýurdumyzda halkalaýyn energoulgamyny döretmegiň birinji tapgyry bolan Ahal-Balkan taze elektrik geçiriji ulgamyny dabaraly ýagdaýda...
Şu günlerdäki ýaly, howanyň üýtgeýän sepgit döwründe käbir adamlarda allergiýa ýagdaýlary ýüze çykýar. Bu ýagdaý iýmit önümleri, derman we himiki serişdeler, mör-möjekler, tozan hem-de gülleriň tozanjyklary sebäpli döreýär. Bu barada "Türkmenistan" gazetinde makala çap edilipdir. Allergiýanyň dowamlylygy birnäçe minutdan birnäçe güne çenli dowam edýär. Esasy alamatlary gözüň ýaşarmagy, bedene örgüniň örmegi, asgyrma, burundan suw akmagy ýaly ýagdaýlardyr. Bedende allergiýa döränden...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
889FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar