“Meniň Watanym” kinofestiwaly: ýeňijiler yglan edildi

Oguz han adyndaky “Türkmenfilm” birleşigi tarapyndan ýurdumyzyň kino sungaty has-da ösdürmek babatda köp sanly işler geçirilýär. Ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli hem Oguz han adyndaky “Türkmenfilm” birleşigi tarapyndan «Meniň Watanym» atly çeper-publisistik we hronikal-dokumental filmleriň kinofestiwaly geçirildi.

Şu gün bolsa, “Meniň Watanym” atly kinofestiwalynyň jemi jemlendi. Kinofestiwalyň emin agzalary  tarapyndan uly işler alnyp baryldy we oňa hödürlenen dürli ugurlar boýunça döredilen filmlere tomaşa edildi.

Eminler topary görkezilen filmlerden iň gowusyny saýlap aldylar. Şol filmleri hem ýeňiji diýlip hasap etdiler. “Meniň Watanym” atly çeper-publisistik we hronikal-dokumental filmleriň kinofestiwalynyň ýeňijilere baýraklar, gymmat bahaly sowgatlar, ýörite diplomlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Bu kinofestiwalda ýeňiji bolanlaryň hatarynda ýurdumyzda köp ýyldan bäri işläp gelýän Türkiýäniň teleradiokompaniýalar toparynyň (TRT) Aşgabatdaky wekilhanasy hem bar. TRT Aşgabat wekilhanasynyň döredijilik toparynyň taýýarlan “Inci Şehir Aşkabat!” ( “Merjen şäher Aşgabat”) atly filmi Iň gowy kinossenariýa eseri baýragyna eýe boldy.

“MENIŇ WATANYM” KINOFESTIWALYŇ ÝEŇIJILERI

 Baş baýrak – “Nesillere galsyn diýip…” atly filmi kinorežissýor Rahymberdi Annagulyýew baş baýraga eýe boldy.

 Eminler toparynyň baýragy – “Altyn Asyr” teleýaýlymynyň işgäri Myratgeldi Hallyýew “Garagum derýasy-Bereket çesmesi” atly filmi Eminler toparynyň baýragyna eýe boldy.

 Iň gowy kinorežissýor – Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň döredijilik toparynyň taýýarlan režissýory Kakow Garaýew “Meniň atam gümrükçi” atly filmi “Iň gowy kinorežissýor” baýragyna eýe boldy.

 Iň gowy filmiň edebi esasy – TRT Aşgabat wekilhanasynyň döredijilik toparynyň taýýarlan “Inci Şehir Aşkabat!” ( “Merjen şäher Aşgabat”) atly filmi “Iň gowy kinossenariýa eseri” baýragyna eýe boldy.

 Iň gowy kinooperatoryň işi – “Nesillere galsyn diýip…” atly filminiň kinooperatory Mekan Gurbanalyýew “Iň gowy kinooperatoryň işi” baýragyna eýe boldy.

 Iň gowy film sepleýjisi – “Ykbally döwlet” atly filminiň sepleýjisi Jepbar Aşyrgeldiýew “Iň gowy film sepleýjisi” baýragyna eýe boldy.

Iň gowy film kompozitory – “Aziýada 2017 bu diňe bir sport däl…” atly filmini “Ýaşlyk“ teleýaýlymynyň işgäri Aýna Durdyýewa filmiň saz bezegi üçin “Iň gowy film kompozitory” baýragyna eýe boldy.

 Iň gowy film suratkeşi – “Üstünligiň syry” atly filmini “Aşgabat” teleýaýlymyň işgäri we Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby Ýazmyrat Allaberdiýew “Iň gowy film suratkeşi” baýragyna eýe boldy.

 

Rus olimpiýa ýeňijileri “BMW X5” awtoulag sowgat aldylar

 

ÝENE-DE OKAŇ

21-22-nji sentýabrda Türkmenistanyň söwda we senagat edarasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli köpugurly sergi guraldy. Oňa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwlet böleginiň düzümleri, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Dokma senagaty ministrliginiň, Bilim ministrliginiň,  “Türkmengaz”, “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleriniň,  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň we beýleki ulgamlarynyň, hususy pudagynyň wekilleri, şeýle-de,  Türkmenistanyň hökümetiniň agzalary we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ýokary derejede...
Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar