TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Megan Markl çagalar üçin kitap ýazdy

Angliýanyň şazadasy Garriniň aýaly Megan Markl çagalara bagyşlanan kitabyň awtory boldy. Kitap «Kürsi» diýip atlandyrylyp, onda ata we çaganyň gatnaşygy hakyndaky hekaýalar öz beýanyny tapýar.

Sasseks gersoginýasy kitabyň döremeginiň sebäbini onuň şazada Garriniň Atalar gününe bagyşlap ýazan goşgusyndan gelip çykandygy bilen düşündirýär. Kitaba suratkeş Kristin Robinsonyň suratlary ýerleşdirildi. Robinson işlän illýustrasiýalaryny «Instagram» sahypasynda bellik edildir.

Akwarelde çyzylan suratlara Megan teswir beripdir. Ata we ogullaryň arasyndaky gyzgyn gatnaşyklar bolsa suratda has aýdyň görkezilipdir.

 

Dünýäniň iň gowy sanjymy saýlandy

 

 

 

Ýene-de okaň

BMG Türkmenistanyň başlangyjy boýunça kararnama kabul etdi

Täze prokurorlar wezipä bellendi

Kazylar wezipä bellendi

Teswirle