TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Medeniýet-metbugat ulgamy: ýolbaşçylar wezipä bellenildi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan ýurdumyzyň ministrlerini we pudak edaralarynyň ýolbaşçylaryny wezipelere bellemek barada maslahat geçirdi.

Medeniýet-metbugat ulgamy:

Atageldi Şamyradow – Türkmenistanyň medeniýet ministri.

Arslan Aşyrow – Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy.

Akmyrat Hudaýberdiýew – Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň başlygy.

Merdan Gazakbaýew – Türkmenistan Döwlet habarlar agentliginiň başlygy.

 

 

Ylym-bilim ulgamy: ýolbaşçylar wezipä bellenildi

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Eýranyň energetika ministriniň Aşgabada sapary

Türkmenistanyň daşary işler ministri Moskwada saparda bolar

Teswirle