TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Maýmyn mama keseline garşy derman tapyldy

Tutuş dünýäde möwç alan maýmyn mama keseline garşy derman işlenip düzüldi. ABŞ-da işlenip düzülen tekowirimat dermany maýmyn mama keseline garşy göreşmekde netijeli bolup durýandygy bellenildi. Bu barada meşhur “Lancet” žurnalynda beýan edildi.

– Häzirki wagtda biziň kärdeşlerimiz maýmyn mama keseliniň köküni açmak üçin iş alyp barýarlar. Olar bu wirusyň ýaýramak ugruny seljerýärler. Şeýle hem biz ozal şeýle kesellere garşy ulanylan wirusa garşy derman serişdeleri bilen hem gyzyklandyk – diýip, Liwerpul uniwersitetiniň ylmy işgäri Hýu Adler belläp geçdi.

Onuň bellemegine görä, 2018-nji we 2021-nji ýylyň maglumatlary seljerilip, hünärmenler 2 derman serişdesini – brinsidofowir we tekowirimat serişdelerini saýlap aldylar. Olaryň birinjisi ýel mama keseline garşy göreşde ulanylypdyr.

Tekowirimat serişdesiniň mama keseli wirusynyň köpelmeginiň öňüni almaga mümkinçilik berendigi, brinsidofowiriň bolsa bu kesele garşy göreşde onçakly bir netijeli bolmandygy bellenilýär.

Tekowirimat näsagda hiçi hili gaýragoýulmasyz ýagdaý döretmän, onuň özüni duýşuny gowulap, çalt sagalmagyna mümkinçilik berdi.

Şonuň üçin bu derman serişdesini maýmyn mama keseline garşy göreşde ulanyp boljakdygy bellenildi.

 

“Moderna”: maýmyn mamasy üçin sanjymy synag edýär

Ýene-de okaň

Halkara uçarlaryň ählisi Aşgabatdan amala aşyrylar :Stambul, Dubaý we beýlekiler

Baş Redaktor

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: ýerli we halkara howa gatnawlaryň täze rejesi

Ata Watan Eserleri

Türkmen-german forumy geçirilýär

Teswirle