Gruziýanyň Ministrler Kabinetiniň karary bilen şahmat oýny ýurtdaky mekdepleriniň başlangyç synplarynda sapak hökmünde okadylmagy sapaklaryň arasyna goşuldy.

Karara görä, umumybilim berýän mekdepleriň başlangyç synpyndan başlap çagalara şahmat oýnamak öwrediler. 2022-2023-nji okuw ýylyndan başlap, küşt oýny sapak hökmünde okadylyp başlanar.

Ýeri gelende belläp geçsek, küşdi mekdepde okadylýan sapaklaryň hataryna goşan ilkinji döwlet däl. Mundan ozal Azerbaýjan hem küşdi sapak hökmünde mekdeplerde okadylýan sapaklaryň sanawyna goşupdy.

 

 

Türkmenistanda dostlukly döwletiň Baştutany hatyralandy