TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Koronawirusa garşy 4-nji sanjym

Ýaponiýanyň hökümeti “Kowid-19” ýokanjyna garşy göreşiň çäginde sanjymyň 4-nji dozasynyň urulmagyna başlady.

Ýurduň Saglygy goraýyş, zähmet we abadançylyk ministrligi 3-nji dozany alan we şol sanjymyň üstünden 5 aý geçen adamlar üçin 4-nji doza sanjymyny almagyna rugsat berdi.

Şu nukdaýnazardan, 4-nji doza dowamly saglyk keseli bolan 60 we şondan ýokary hem-de 18-59 ýaş aralygyndaky adamlara sanjym etmek ileri tutulýar.

Ýerli häkimlikler bu maksatnamanyň çäklerinde sanjym biletlerini raýatlara ýaşaýan ýeri boýunça hasaba alnan ulgamy boýunça berer. Sanjym bolmak isleýän raýatlar şol biletleri bilen ýüz tutup bilerler.

Ýaponiýada bu ýokançlyk bilen 7 milliondan gowrak adam keselledi we 30 müňden gowrak adam aradan çykdy.

Häzirki wagtda ýurtda 90 adam bu kesel bilen baglanyşykly bejergi alýar.

 

Türkmenistanyň Prezidenti Ilham Aliýewi Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti BSGG-niň Baş direktory bilen duşuşyk geçirdi

Ata Watan Eserleri

“Ýartygulak we onuň dostlary” atly çagalar kitaby neşir edildi

Ata Watan Eserleri

Türkiýe wizalary: saglyk wizasy üçin zerur resminamalaryň sanawy

Teswirle