SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Kiwiniň adam saglygyna edýän täsirleri

Kiwi söýlüp iýilýän, Hytaýda dörän tropik miweleriň biridir. Hytaýyň “Ýangste” atly ýerinde ýetişýän bu miwe bütin dünýä bu ýerden ýaýrap, halka ýetirilipdir. 1900-njy ýyllarda ýüze çykyp başlan bu miwäniň uly bir taryhy ýokdur. Kiwi tagamlylygy, adamyň bedenine edýän peýdaly täsirleri bilen beýleki miwelerden tapawutlanýar. Şol bir wagtyň özünde kiwi A, C, K, E witaminlere baýdyr.

Limon we pyrtykal C witamine baýdygyny bilýäris, emma kiwi  limon we pyrtykalyň iki essesi diýen ýaly şol witamine baý miwedir. Ol düwnük keseliniň döremegine sebäp bolýan erkin radikallary ýok edýär.

Barlaglara görä, her gün yzygiderli kiwi iýýän çaganyň saglyk meseleleriniň azalýanlygy,  burun akmagynyň, dem gysmanyň aýrylmagyna täsir edýändigi bellenip geçilýär

Kiwiniň iýmit siňdirişe hem peýdasy uludyr.  Şeýle hem içindäki witaminler bilen gan basyşyny hem adaty saklamaga ýardam edýär. Kiwi C we E witamina baýlygy sebäpli ýürek-damar keselleriň öňüni almaga kömek edýär, şeýle hem aşa semizlikden dynyp, horlanmagyňyza hem öz täsirini ýetirýär.

Kiwi ýeterlik mukdardan artykmaç iýilse, allergiýa sebäp bolmagy hem mümkin.

 

Ikinji ýantorbalaryň oýlanyp tapylyşy   

Ýene-de okaň

Ady rowaýata öwrülen taryhy Grand bazar – ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi