TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Kanadadaky sowuk rekord üstüne rekord goýýar

Kanadanyň demirgazyk we günbatar sebitlerinde soňky üç günüň dowamynda täsir eden sowuk howa tolkunynda 42 dürli nokatda temperaturanyň peselmegi hasaba alyndy.

Kanadanyň Meteorologiýa Guramasynyň maglumatlaryna görä, ýumşak howasy bilen tanalýan Britan Kolumbiýa welaýatynyň paýtagty Wankuwerde 26-njy dekabrynda, ýekşenbe güni soňky 50 ýylyň dowamynda iň sowuk güni başdan geçirildi.

Wankuwerde iň sowuk temperatura, iň soňky gezek 1971-nji ýylda minus 12,8 dereje, ýekşenbe güni minus 15.3 dereje boldy.

Şol bir ştatyň 42 dürli sebitinde 27-28-nji dekabr aralygynda täsir eden doňduryjy sowuk howanyň temperaturasy 1968-nji ýyldan bäri hasaba alynmadyk sowuk temperaturany başdan geçirdi.

Kanadanyň Meteorologiýa Guramasy, Alberta welaýatynyň paýtagty Edmonton we Kalgari şäherlerinde minus 50 gradusa düşýän sowuk howa barada ilata duýduryş berdi we howa şemal bilen minus 56 gradusa ýetdi.

Berlen beýanatda: “Daşarda degişli ätiýaçlyk çäreleri görülmese, aýazly we gipotermiýa birnäçe minudyň içinde ýüze çykyp biler. Öý haýwanlaryna we açyk haýwanlara gaçybatalga beriň. Adatdan daşary sowuk howa we güýçli şemallara taýyn boluň” diýilýär.

Habar beriş gullugy Manitoba we Ontario, şeýle hem Alberta, Britan Kolumbiýa we Saskatçewanyň käbir böleklerinde minus 50 gradusa çenli temperaturanyň peselmegine sebäp bolup, Arktikanyň ýelleriniň sebiti gurşap alýandygyny habar berdi.

Kanadada minus 51 gradusdan pes temperaturanyň 2011-nji ýyldan bäri ilkinji gezek hasaba alnandygyny habar beren bu edara, güýçli ýeliň duýýan temperaturasynyň minus 55 gradusa çenli peselendigini habar berdi. Şeýle hem, 26-njy dekabrda Kanadanyň demirgazyk-günbatar sebitleriniň welaýatynyň Rabbit Kettle şäherinde minus 51.1 gradus boldy.

Habar beriş gullugy täze ýyla çenli aşa sowuklygyň dowam etjekdigini ýerli ilata duýdurdy.

 

Tirsegi bilen hozlary döwüp, rekord goýdy

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Eýranyň energetika ministriniň Aşgabada sapary

Türkmenistanyň daşary işler ministri Moskwada saparda bolar

Teswirle