Kalonyň eseri rekord baha satyldy

Çeperçilik sungatynyň şeýle bir muşdaklary bar welin, olar göwün söýen eserleri üçin dünýe malyny hem gysgananok. Ýakynda şeýle gymmatly eserleriň biri rekord derejedäki baha bilen satyldy.

Latyn Amerikasynyň rekordy

Bu ýagdaý Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherinde ýüze çykdy. Bu şäherde geçirilen bäsleşikli söwdalaryň birinde geçen asyryň dünýä belli suratkeşleriniň biri Frida Kalonyň portret eseri 34,9 amerikan dollaryna satyldy. Bu Latyn Amerikasynda iň gymmat satylan çeperçilik eseridir.

Ozalky rekorddan 3,5 esse ýokary

Meksikaly suratkeşiň bu eseri «Diego we men» diýlip atlandyrylýar. Taryhy maglumatlara görä, bu eser suratkeşiň çeken iň soňky portretleriniň biri bolmaly.

Bu taryhy eser Latyn Amerikasyna girýän döwletlerde iň gymmat baha satylan eser hökmünde taryha girdi.

Eýsem, ozalky rekord kime, haýsy suratkeşe degişlidi? Ol hem nätanyş adam däl. Hatda Fridanyň ýakyn tanşy Diego Riwera degişli. Onuň bir eseri 2018-nji ýylda 9,76 million dollara satyldy. Görşüňiz ýaly, iki eseriň bahasynyň arasynda ýer bilen gök ýaly tapawut bar.

Kim satyn aldy?

Täze rekordy goýan eseri Sozbi bäsleşikli söwda öýi «Kalonyň bäsleşikli söwda çykaran iň meşhur eseri» hökmünde häsiýetlendirdi.

«Nýu Ýork Taýms» neşiriniň berýän habaryna görä, surat eseri Argentinada şahsy muzeýini ýöredýän Eduardo F.Kosantini atly bir adam tarapyndan satyn alyndy.

Bu eser ikinji gezek satlyga çykdy. Mundan ozal ol 1990-njy ýylda 1,4 million dollara satylypdy.

Ýerli sungatyň aşygy

1907-nji ýylda doglan Kalo öz eserlerinde, köplenç, Meksikanyň ýerli aýratynlyklaryna orun berýärdi. Suratkeş 1954-nji ýylda ― 47 ýaşynda aradan çykdy.

 

Keramiki-bezeg plitalaryny we sanfaýans öndürýän zawod gurlar

 ÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar