TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Kädiniň adam saglygyna edýän täsiri

Howanyň sowamagy bilen bednimiz hem sowukdan täsirlenýär. Şu döwürlerde adama witaminler gerek bolýar. Kädi hem minerallara we witaminlere baý bolup, energiýany artdyryp,  kesellere garşy göreşýär.

Düzüminde demriň uly bölegini saklaýan bu önüm, ganazlykdan kösenýänler üçin gymmatly önümdir. Şeýle hem kädi bedenden zäherli maddalary bölüp aýyrmakda ähmiýetlidir.

Kädiniň gözler üçin peýdasy uludyr.  Kädiniň düzüminde A  we E witamini bolup, gözüň göreji üçin peýdalydyr. Şonuň üçin hem ýeterlik mukdarda kädi iýmek maslahat berilýär.

Kädi ýürek-damar kesellerine hem peýdaly iýmit bolup hyzmat edýär.

Kädi çigidi hem dermanlyk hökmünde peýdalanylýar.  Kädi çigidiniň düzüminde ýaglar, beloklar, tebigy turşulyklar bardyr.

4-nji noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Tranzit Wizasy üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy

Baş Redaktor

Niderlandlar syýahatçylar üçin gapylaryny doly açdy

Özbegistan 7 million syýahatçy kabul etmekçi

Teswirle