TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Jetson One” elektrik ulagy uçmaga taýýar

Şwesiýanyň “Jetson Aero” kompaniýasy 92 müň dollara satmak üçin hödürleýän uçýan awtoulaglaryň alyjylara gowşurylmaga taýýardygyny habar berdi.

Elektrikli awtoulaglardan soň awtoulag tehnologiýasyndaky öwrülişik uçýan awtoulaglar bolar. Köp kompaniýalar öz uçýan awtoulaglaryny ösdürmek üçin eýýäm uly maýa goýumlaryny goýýarlar.

Şeýle kompaniýalaryň biri şwesiýaly “Jetson Aero” kompaniýasy “Jetson One” atly şahsy uçýan awtoulag öndürdi we ony geçen ýyl 92 müň dollara satmak üçin hödürledi.

BU AWTOULAGYŇ AÝRATYNLYKLARY

Bir orunlyk “Jetson One” uçýan awtoulagy ýeňil alýumin we uglerod süýüminden ýasaldy. Agramy 86 kilograma barabar bolan bu ulagyň 118 at güýji bolan hereketlendirijisi bilen  sagatda 101 kilometre çenli tizlik bilen hereket edip biljekdigi habar berildi.

“Jetson Aero” kompaniýasy ulagyň 20 minut töweregi howada galyp biljekdigini we ABŞ-da ultra ýeňil uçar toparyna degişli bolup durýandygyny mälim etdi. Şonuň üçin ulagy ABŞ-da dolandyrmak üçin synag ygtyýarnamasy talap edilmeýär.

Şwed kompaniýasyny esaslandyryjylardan Piter Ternström şu wagta çenli 163 sany  sargyt alandyklaryny aýtdy.

 

“Omikron” bilen pandemiýa tamamlanyp biler

Ýene-de okaň

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Ilkinji türkmen antiwirusy tanyşdyryldy

Teswirle