SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Jemgyýetçilik ulaglarynda örtük düzgüni ýatyryldy

Türkiýe Respublikasynda jemgyýetçilik ulaglarynda hem agyz-burun örtügini dakynmak zerurlygy ýatyryldy. Ýurtda 3 gün yzly-yzyna koronawirus ýokanjynyň alamatlary ýüze çykýan näsaglaryň sany 1000-den aşak bolan halatynda, jemgyýetçilik ulaglarynda hem örtük dakynmagy ýatyrmak göz öňünde tutulypdy.

Şeýle ýagdaý emele geldi. Soňky 3 günüň dowamynda koronawirus wakalaryň sanynyň azalmagy bilen jemgyýetçilik ulaglarynda örtük zerurlygy ýatyryldy. Bu barada beýanat beren saglygy goraýyş ministri Fahrettin Koja:”Hassahanalardan başga ýerlerde örtük zerurlygy aradan aýryldy. Emma emele gelen tejribeden soňra ilki bilen jemgyýetçilik ulaglarynda we köp adamly ýerlerde ýanymyzda örtük götermek has maksadalaýyk bolar” diýip belledi.

Şeýle hem Türkiýäniň “Türkhowaýollary” awiakompaniýasynyň baş müdiri Bilal Ekşi hem özüniň jemgyýetçilik torundaky sahypasyndan beren beýanatynda:” Ertir, sizi çyn ýürekden örtüksiz ýylgyryp, garşy alarys. Hemmämiz bilelikde düzgünleri berk berjaý edip, üstünlik gazandyk. Indi ýylgyrmak wagty” diýip belledi.

 

Bill Geýtsden täze pandemiýa barada…

Ýene-de okaň

Dünýäde ilkinji ýüzýän metjit Dubaýda açylar

Gordion ÝUNESKO-nyň bütındünýä medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda Abu Aly ibn Sinanyň mirasyna bagyşlanan halkara maslahaty geçiriler

Oktýabr aýynda bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş çäreleri geçiriler

Merkezi Aziýa bilen Günorta Koreýanyň arasynda göni uçar gatnawlarynyň açylmagy meýilleşdirilýär

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: onlaýn satyn alnan bileti yzyna gaýtarmak tertibi