JEMGYÝET

Italiýada 17 ýaşly bloger tagtyň mirasdüşeri boldy

Italiýada monarhiýa 75 ýyl ozal ýykyldy, ýöne resmi taýdan henizem bar. Ozal aýallar tagt talap edip bilmeýärdiler, ýöne 2021-nji ýylda hemme zat üýtgedi. Patyşa hereket edýän kanuna üýtgetme girizmek kararyna geldi.

Wittoriýa ― Wenesiýa şazadasynyň gyzy. Onuň «Instagram» sahypasy hem bar. Häzirki wagtda onuň 44 müňden gowrak synçysy bar.  Ol bu hili jogapkärli mertebäni 84 ýaşly atasy, şazada Emmanuel Sawoýskiden doglan gün sowgady hökmünde aldy.

Wittoriýanyň aýtmagyna görä, mirasdüşerlik atasynyň sowgat hökmünde berip biljek iň gowy sowgady bolupdyr. Şeýlelik bilen, ol soňky müňýyllykda Italiýada resmi taýdan tagta çykan ilkinji aýal boldy. Emma Italiýada gyzyň blogerlik işleri sebäpli muňa garşy çykýanlar bar. Käbir uzak garyndaşlary ýakyn wagtda miras bermek karary barada kazyýete ýüz tutmak isleýärler.

 

Amerikanyň Birleşen Ştatlary 2021 :Abraýly Ýokary Okuw mekdepleri

 

 

Ýene-de okaň

COP-28 sammiti: dünýä döwletleriniň başlangyçlary

Putin Türkmenistanyň ilçisinden ynanç hatyny kabul eder

Türkmenistanyň Prezidentiniň COP-28 mejlisindäki ÇYKYŞY

Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşygy

Türkmenistan howanyň üýtgemegi boýunça Sebit merkezi başlangyjyny öňe sürýär

Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýar