TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Indoneziýanyň täze paýtagty – “Nusantara”

Ozal habar berşimiz ýaly, Indoneziýanyň paýtagty Jakarta şäherini göçürmek baradaky kanun taslamasy ýurduň Mejlisi tarapyndan kabul edildi.

Ýurduň täze paýtagty Gündogar Kalimantan welaýatynda dörediler. Ol “Nusantara” diýlip atlandyrylar. Bu söz terjime edilende “arhipelag” (adalyk) diýen manyny berýär. Ýurduň paýtagtynyň täze adyny saýlap almak üçin 80 dürli teklip seljerildi. Bu teklipler Indoneziýanyň geografiýasy esasynda taýýarlandy.

Täze dörediljek şähere ýurduň hökümet edaralary kem-kemden göçüriler. Mälim bolşy ýaly, 2019-njy ýylda ýurduň Prezidenti Joko Widodo paýtagty göçürmek barada teklip bilen çykyş edipdi.

Pandemiýa sebäpli yza süýşürilen bu taslamany täzeden başlamak göz öňünde tutulýar. Ýurduň hökümeti 10 million ilatly Jakartanyň ýüküni ýeňletmek üçin täze paýtagty şäher başlangyjyny durmuşa geçirmegi göz öňünde tutýar. Jakartanyň käbir bölekleri yzygiderli suw joşmalary sebäpli ejir çekýär. Şäheriň käbir etrapçalary bolsa, ýylda 20 sm tizlikde çökýär.

 

Habib restoran zynjyryny döretmekçi

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini berdi

Wise-premýer Mämmedowanyň Fransiýadaky iş sapary

Teswirle