TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

10 million ilatly şäher göçürilýär

Indoneziýanyň paýtagty Jakarta şäherini göçürmek barada taýýarlanan kanun taslamasy ýurduň Mejlisinde kabul edildi.

Täze kanun resminamasyna laýyklykda, Indoneziýanyň paýtagty Jakartanyň Borneo adasynyň Indoneziýa tarapyndaky bölegi bolan Kalimantana göçüriler.

Indoneziýanyň Mejlisiniň başlygy Puan Maharani ýurduň deputatlar düzüminiň paýtagt Jakarta şäherini Kalimantana göçürmek babatda taýýarlanan kanun taslamasyny tassyklandyklaryny mälim etdi.

Indoneziýanyň Prezidenti Joko Widodo kararyň ýurduň ösüşini göz öňünde tutup, şeýle kararyň kabul edilendigini aýtdy.

Indoneziýanyň paýtagtyny üýtgetmek pikiri hökümet tarapyndan ilkinji gezek 2019-njy ýylyň aprelinde yglan edilipdi. Täze paýtagtda gurluşyk taslamalaryna 2020-nji ýylyň awgust aýynda başlamak meýilleşdirilipdi, ýöne hökümet “Covid-19” pandemiýasy sebäpli bu taslamany yza süýşürmeli boldy.

10 milliondan gowrak ilaty bolan Indoneziýanyň paýtagty Jakarta, ýurduň ykdysady merkezi bolmagyny dowam etdirer.

 

Muhammet Alyny ýatlap

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini berdi

Wise-premýer Mämmedowanyň Fransiýadaky iş sapary

Teswirle