In­fo­kom­mu­ni­ka­si­ýa baş­lan­gyç hü­när okuw mek­de­bi: okuwa kabul edýär

Türk­me­nis­ta­nyň Te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar we in­for­ma­ti­ka ins­ti­tu­ty­nyň in­fo­kom­mu­ni­ka­si­ýa baş­lan­gyç hü­när okuw mek­de­bi 2021-2022-nji okuw ýy­ly üçin aşak­da­ky hü­när­ler bo­ýun­ça ta­lyp­ly­ga KA­BUL ED­ÝÄR. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi.

  1. Buh­gal­ter­çi­lik işi — 1,5 ýyl
  2. Aw­to­mat­laş­dy­ry­lan elekt­rik ara­gat­na­şy­gynyň elekt­ro­me­ha­ni­gi — 1,5 ýyl
  3. Komp­ýu­ter tor­la­ry­ny saz­laý­jy — 1,5 ýyl
  4. Komp­ýu­ter teh­ni­ka­la­ry­ny be­je­ri­ji we hyz­mat edi­ji us­sa — 1,5 ýyl
  5. De­mir ýol­da ara­gat­na­şyk tok en­jam­la­ry­ny gur­na­mak bo­ýun­ça mon­taž­çy — elekt­ro­me­ha­nik — 1,5 ýyl 6. Elekt­rik üp­jün­çi­li­gi (pu­dak­lar bo­ýun­ça) — 1,5 ýyl
  6. Sig­na­li­za­si­ýa, mer­kez­leş­dir­me we blo­kir­leme en­jam­la­ry­nyň elekt­ro­mont­ýo­ry — 10 aý
  7. Ra­dio we te­le­fon ara­gat­na­şyk en­jam­la­rynyň mon­taž­çy­sy — 10 aý
  8. San­ly mag­lu­ma­ty iş­läp taý­ýar­la­mak bo­ýun­ça us­sa — 10 aý
  9. Teh­no­lo­gi­ýa en­jam­la­ry­ny saz­laý­jy (elekt­ron teh­ni­ka­sy) — 10 aý

Baş­lan­gyç hü­när okuw mek­de­bi­ne Türk­menis­ta­nyň umu­my or­ta bi­lim­li ra­ýat­la­ry gi­riş synag­la­ry­nyň ne­ti­je­le­ri bo­ýun­ça ka­bul edil­ýär. Okuw­lar tö­leg­li.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry okuw mek­de­bin­de 2021-nji ýy­lyň 25-nji aw­gus­ty­na çen­li ka­bul edil­ýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy: — bel­le­nen nus­ga­da di­rek­to­ryň ady­na ýazy­lan ar­za; — bel­le­nen nus­ga­da­ky so­wal­na­ma (anke­ta); — umu­my or­ta bi­lim ba­ra­da­ky res­mi­na­manyň asyl nus­ga­sy; — bel­le­nen nus­ga­da­ky sag­lyk ke­pil­na­ma­sy; — soň­ky okan ýe­rin­den (iş­län ýe­rin­den, harby bö­lüm­den) hä­si­ýet­na­ma; — 3×4 öl­çeg­dä­ki al­ty sa­ny fo­to­su­rat. Bu­lar­dan baş­ga-da, oku­wa gir­mä­ge isleg bil­dir­ýän­ler ýo­kar­da gör­ke­zi­len res­mi­nama­lar bi­len bi­le­lik­de, ka­bul ediş iş to­pa­ry­na aşak­da­ky şah­sy res­mi­na­ma­la­ry­ny gör­ke­zip, bel­lik et­dir­ýär­ler we nus­ga­la­ry­ny tab­şyr­ýarlar: — pas­por­ty­ny (eger pas­por­t al­ma­dyk bol­sa, dog­luş ha­kyn­da­ky şa­ha­dat­na­ma­sy­ny); — Türk­me­nis­ta­nyň Ýa­rag­ly Güýç­le­rin­de har­by gul­lu­gy ge­çen­ler har­by şa­ha­dat­na­masy­ny, har­by gul­lu­gy geç­me­dik ýi­git­ler ýa­zy­lyş şa­ha­dat­na­ma­sy­ny we ýa­şa­ýan ýe­ri bo­ýun­ça har­by we­kil­lik­den gü­wä­ha­tyny. Da­laş­gär ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin artyk­maç hu­kuk­dan peý­da­lan­ýan­dy­gy­ny tas­sykla­ýan beý­le­ki res­mi­na­ma­la­ry gör­ke­zip bi­ler. Nä­dog­ry ber­len mag­lu­mat­lar we res­mi iş kagyz­la­ry üçin da­laş­gär şah­sy jo­gap­kär­çi­lik çek­ýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul et­mek şu ýy­lyň 29-30-njy aw­gus­tyn­da baş­lan­gyç hünär okuw mek­de­bin­de ge­çi­ril­ýär. Gi­riş sy­nag­la­ry äh­li hü­när­ler bo­ýun­ça fi­zika we ma­te­ma­ti­ka ders­le­rin­den ge­çi­ril­ýär. Ders­ler bo­ýun­ça gi­riş sy­nag­la­ry Türk­menis­ta­nyň or­ta mek­dep­le­ri­niň okuw mak­sat­nama­la­ry­nyň esa­syn­da, döw­let di­lin­de, dil­den ge­çi­ril­ýär. Gi­riş sy­nag­la­ry­nyň ter­ti­bin­de bel­le­ni­len wagt­da sy­na­ga esas­syz se­bäp­le­re gö­rä ge­lip bil­me­dik­ler ýa-da ders­le­riň bi­ri bo­ýun­ça sy­nagdan ge­çip bil­me­dik­ler soň­ky sy­nag­la­ra goý­beril­me­ýär.

Bel­lik: okuwy do­ly ta­mam­lan uçu­rym­la­ra döw­let nus­ga­syn­da­ky baş­lan­gyç hü­när bi­li­mi ha­kyn­da dip­lom be­ril­ýär.

Sal­gy­sy: Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Oguz han kö­çe­si­niň 13-nji ja­ýy. Te­le­fon bel­gi­le­ri: +993 (12) 49-95-92; 49-95-91; faks bel­gi­si: +993 (12) 49-95-96.

 

16-njy iýuldaky howa maglumaty

ÝENE-DE OKAŇ

Kubaly türgen Mihain Lopes Nunýes 4-nji gezek Olimpiýa çempiony boldy. Grek-rim göreşi boýunça ökde türgen Mihain Lopes bu ugurda russýaly türgen Aleksandr Kareliniň rekordyny täzeledi. Karelinde 3 altyn medal bar. Kubaly göreşçi Lopes Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda 130 kilogram agramda çykyş edip, final tutluşygynda gruziýaly türgen Ýakob Kajaýyny ýeňip, özüniň 4-nji Olimpiýa çempionlygyny, ýurdunyň bolsa bu oýunlardaky 2-nji altyn medalyny gazandy. Bu...
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow döwlet Baştutanyna Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 96-njy plenar mejlisinde Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen «Koronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ulag daşamalary üpjün etmek maksady bilen ulagyň ähli görnüşleriniň arasyndaky arabaglanyşygy berkitmek» atly kararnama seredilendigi barada hasabat berdi. 48...
TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň Ulag-logistika ylmy merkezi 2021-2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça okuwa KABUL EDÝÄR Kompýuter sowatlylygy: I dereje (Microsoft Office programmalary) — 3 aý; II dereje (Adobe Photoshop, GorelDRAW) — 3 aý; III dereje (AutoCAD) — 3 aý; IV dereje (Programmirleme) — 3 aý. Rus dili: başlangyç dereje — 4 aý; orta dereje — 4 aý. Iňlis dili: başlangyç dereje...
Şu ýylyň 23-nji oýulynda badalga alan tomusky Olimpiýa oýunlarynda sportuň ýeňil atletika ugry boýunça ýaryşlar dowam edýär. Bu ýerde ylgamak, uzak aralyga bökmek, ýokarlygyna bökmek, syrykly bökmek, disK zyňmak ýaly ugurlarda ýaryşlar geçirilip, täze rekordlar gazanylýar. NORWEGIÝALY TÜRGENDEN DÜNÝÄ REKORDY Norwegiýanyň türgeni Karsten Warholm 400 metr aralygy päsgelçilikli bökmek ýaryşynda altyn medal gazanyp, dünýä rekordyny goýdy. Ol bu aralygy 45,94 sekuntda geçmegi...
Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, Maýa goýumlar we daşary söwda ministri Sardor Umurzakowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti iş sapary bilen Türkmenistana geldi. Saparyň barşynda S.Umurzakowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşygy geçirildi. Taraplar ýokary döwlet derejesindäki ygtybarly syýasy gepleşikler esasynda ilerledilýän döwletara gatnaşyklaryň ösüşiniň ýokary depginini kanagatlanma bilen bellediler. Gepleşikleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň, hususan-da, söwda-ykdysady pudagynyň häzirki...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar