16-njy iýuldaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 16-njy iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi.

Aş­ga­bat­da: üýt­gäp dur­ýan bu­lut­ly ho­wa bo­lup, gün­do­gardan tiz­li­gi se­kunt­da 9 — 12 met­re ýet­ýän şe­mal öw­ser. Ho­wa gi­jesi­ne +23… +25° ma­ýyl, gün­di­zine +35… +37° ys­sy bo­lar. Ho­wanyň ba­sy­şy 732 mm, çyg­ly­ly­gy 25 — 45 %.

Bal­kan we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp dur­ýan bu­lut­ly ho­wa bo­lup, de­mir­ga­zyk-gün­ba­tar­dan tiz­ligi se­kunt­da 8 — 13 met­re ýetýän şe­mal öw­ser. Ho­wa gi­je­sine +22… +27°, gün­di­zi­ne +31… +36°, ke­nar­ýa­ka et­rap­la­ryn­da +27… +32° ma­ýyl bo­lar.

Türk­men­ba­şy şä­he­rin­de: howa +30… +32°, ba­sy­şy 750 mm, çyg­ly­ly­gy 40 — 60 %.

 Awa­za­da: ho­wa +29… +31°, ba­sy­şy 757 mm, çyg­ly­ly­gy 45 — 65 %.

Bal­ka­na­bat şä­he­rin­de: howa +33… +35°, ba­sy­şy 756 mm, çyg­ly­ly­gy 35 — 55 %.

Ahal we­la­ýa­tyn­da: üýt­gäp dur­ýan bu­lut­ly ho­wa bo­lup, gündo­gar­dan tiz­li­gi se­kunt­da 9 — 14 met­re ýet­ýän şe­mal öw­ser. Ho­wa gi­je­si­ne +21… +26° ma­ýyl, gündi­zi­ne +32… +37° ys­sy bo­lar.

Änew şä­he­rin­de: ho­wa +35… +37°, ba­sy­şy 733 mm, çyg­ly­ly­gy 25 — 45 %.

Te­jen şä­he­rin­de: ho­wa +34… +36°, ba­sy­şy 742 mm, çyg­ly­ly­gy 30 — 50 %.

 Ma­ry we­la­ýa­tyn­da: az-kem bu­lut­ly ho­wa bo­lup, de­mir­ga­zyk-gün­do­gar­dan tiz­li­gi se­kunt­da 8 — 13 met­re ýet­ýän şe­mal öw­ser. Ho­wa gi­je­si­ne +20… +25° ma­ýyl, gün­di­zi­ne +33… +38° ys­sy bo­lar.

Ma­ry şä­he­rin­de: ho­wa +34… +36°, ba­sy­şy 738 mm, çyg­ly­ly­gy 10 — 30 %.

Baý­ra­ma­ly şä­he­rin­de: howa +35… +37°, ba­sy­şy 737 mm, çyg­ly­ly­gy 15 — 35 %.

Le­bap we­la­ýa­tyn­da: azkem bu­lut­ly ho­wa bo­lup, demir­ga­zyk-gün­do­gar­dan tiz­li­gi se­kunt­da 9 — 14 met­re ýet­ýän şe­mal öw­ser. Ho­wa gi­je­si­ne +19… +24° ma­ýyl, gün­di­zi­ne +33… +38° ys­sy bo­lar.

Türk­me­na­bat şä­he­rin­de: howa +34… +36°, ba­sy­şy 741 mm, çyg­ly­ly­gy 10 — 30 %.

Ker­ki şä­he­rin­de: ho­wa +35… +37°, ba­sy­şy 736 mm, çyg­ly­ly­gy 15 — 35 %.

Da­şo­guz we­la­ýa­tyn­da: üýtgäp dur­ýan bu­lut­ly ho­wa bo­lup, gü­nor­ta-gün­ba­tar­dan tiz­li­gi sekunt­da 7 — 12 met­re ýet­ýän şemal öw­ser. Ho­wa gi­je­si­ne +20… +25° ma­ýyl, gün­di­zi­ne +33… +38° ys­sy bo­lar.

Da­şo­guz şä­he­rin­de: ho­wa +35… +37°, ba­sy­şy 751 mm, çyg­ly­ly­gy 20 — 40 %.

Kö­ne­ür­genç şä­he­rin­de: howa +34… +36°, ba­sy­şy 752 mm, çyg­ly­ly­gy 25 — 45 %.

 

16-njy iýulda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

ÝENE-DE OKAŇ

Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
Hindistanyň saglygy goraýyş ministri Mansuh Mandawia ýurduň oktýabr aýynda “Covid” sanjymyny eksport edip başlajakdygyny habar berdi. Hindistan döwleti öz zerurlyklary we daşary ýurtlara eksport üçin aýda 300 milliondan gowrak dozada sanjym öndürmegi meýilleşdirýär. Dünýädäki iň uly sanjym öndürijisi, içerki islegi kanagatlandyrmak üçin aprel aýynda eksporty togtatdy. Şondan öň Hindistan dünýäniň 76 ýurduna 60 milliondan gowrak sanjym eksport etdi.     https://www.atavatan-turkmenistan.com/wise-premyer-s-berdimuhamedow-turkmenistan-senagat-taydan-osen-yurda-owruldi/
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar