DÜNÝÄ

Imperatoryň maşgalasyna çaga edinmäge rugsat berilmegi mümkin

Mälim bolşy ýaly, hökümet häzirki wagtda «Öý hojalygy baradaky» kanuna üýtgetmeler girizmäge seredip başlady. Häzirki kanunlara görä, tagtda diňe erkek imperatoryň neslinden bolan ogul oturyp biler.

Naruhitonyň neberesinden imperatorlyga 4 sany dalaşgär galyp, olaryň üçüsi 55 ýaşdan uly. Şeýlelikde, 5 ýaşly şazada Hisahitonyň ogul perzentli boljakdygyna kepil geçmek kyn.

Ýaponiýanyň hökümeti muny göz öňünde tutan ýagdaýda 85 ýaşly şazada Hitaçä çaga edinmek we ony mirasdüşer etmek mümkinçiligini bermek isleýär. Aýdylmagyna görä, şazada we aýalyna diňe imperatorlyk adyny saklap galmak üçin aristokrat we imperator maşgalalaryň nesillerini çaga edinmäge rugsat berilýär.

Hökümetiň bu başlangyjy Ýaponiýa jemgyýetinde ýiti tankytlara sebäp boldy. Köpçülik bu meseläniň aňyk çözgüdi aýallary tagtda oturmaga goýulan gadaganlygyň ýatyrylmagy bilen baglydygyny aýtdy. Bu nebereleriň gan mirasyny saklap galmak we ýurdy tagtyň mirasdüşer krizisinden goramak mümkinçiligini berer.

 

“Ata Watan Eserleri”: 53 eser bäsleşýär

 

 

Ýene-de okaň

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär

Slowakiýa Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge gyzyklanma bildirýär

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasarynyň Slowakiýa sapary

Türkmenistanyň we Yragyň BAE-däki ilçileriniň duşuşygy

Türkmenistanyň ilçisiniň BAE-niň Daşary işler ministrligindäki duşuşygy

Gazagystanyň Türkmenistandaky täze ilçisi wezipesine girişdi