DÜNÝÄ

Ilkinji masgarabazlar nirede döreýär

Masgarabaz-bu ýomak atyp ýören , oýunbaz, sirk klouny, sirkde köpçüligi güldürýän adam. Hemmämiziň bilşimiz ýaly, häzirki wagtda masgarabazlar oýunlary bilen çagalaryň gowy görüp, jykyr-jykyr gülşüp , höwes bilen tomaşa edýän dostlaryna öwrüldi. Eýsem, masgarabazlar haçan döräpdir?

Masgarabazlar taryhy antik döwürden  häzirki wagta çenli oýunlary bilen ýüreklerde ýer etmegi başarýar.Maglumatlara görä, masgarabazlar antik döwürde döräp, Müsürden  Afrika, Hytaýa  ýaýrap, gadymyýete daýanýanlygyna garamazdan,  “masgarabaz” sözi XVI asyrda peýda bolupdyr. Hökümdarlary, patyşalary güldürip, olaryň wagtyny hoş geçirmek üçin masgarabazlaryň bu döwürdäki wezipesi bolupdyr.

Masgarabazlaryň ilkinji çykyşy 1600-nji ýyllarda ýüze çykýar. Ilkinji masgarabaz bolsa, 1778-nji ýylda Angliýada ýaşap geçen Joseph Grimal  kabul edilýär. 1837-nji ýylda aradan çykandan soňra, Angliýada onuň aradan çykan güni mynasybetli ýüzlerçe masgarabazyň gatnaşmagynda ýörite çäreler guralýan eken.

Russiýanyň Konsullyk gullugy raýatlary kabul edip başlar

 

Ýene-de okaň

“Atawatan Media” topary ABŞ-da ýelkenli sport ýaryşyny tomaşa etdi

Türkiýe Respublikasynyň demokratiýa we milli jebislik güni Aşgabatda bellendi

Aşgabatda Fransiýanyň milli güni bellenildi

Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

Türkmenistan bilen Türkiýe Ýewropa bazaryna girmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy